Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 42 Fastställande av abetarskyddsorganisation vid Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-232

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
HR direktör Anu Rautiainen, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Arbetarskyddssamarbete är växelverkan mellan arbetsgivaren och de anställda där målet är att de anställda ska kunna delta i, påverka och förbinda sig till avgöranden som gäller säkerheten och hälsan på arbetsplatsen.

 

Med arbetarskydd avses åtgärder genom vilka faror och olägenheter som förorsakas i arbetet och arbetsförhållandena förebyggs och avlägsnas. Genom arbetarskydd främjas också arbetshälsan. (17 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006); hädanefter tillsynslagen). Arbetssäkerheten och arbetshälsan på arbetsplatsen bygger på följande lagar: arbetarskyddslagen (738/2002), lagen om företagshälsovård (1383/2001), lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), lagen om personregister för arbetarskyddet (1039/2001) (rekisteri@ttk.fi).

 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetarskyddet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska sörja för de kostnader som medförs av arbetarskyddsverksamheten och av förbättringar i arbetsmiljön. Arbetsförhållandena utvecklas tillsammans på arbetsplatserna genom samarbete mellan arbetsgivaren och de anställda.

 

För att upprätthålla arbetarskyddssamarbetet och samverkan kring arbetsmiljöarbetet har Östra Nylands välfärdsområde i enlighet med tillsynslagen en arbetarskyddschef, som representerar arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktige jämte vice arbetarskyddsfullmäktige samt en arbetarskyddskommission. (§ 5 i kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete) Arbetarskyddskommissionen har fyra, åtta eller tolv medlemmar, om man inte lokalt kommer överens om något annat.

 

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar avtalar om organiseringen av arbetarskyddssamarbetet (23 § i tillsynslagen). Lokalt kommer man i omställningssituationer överens om hur samarbetsorganisationen för arbetarskyddet ska utformas så att den motsvarar det förändrade läget. I förhandlingarna ska man bland annat komma överens om samarbetsorganisationen för arbetarskyddet, arbetarskyddsfullmäktigens / arbetarskyddsfullmäktiges verksamhetsfält, antal och tidsanvändning samt arbetarskyddskommissionens medlemsantal och olika parters representation. Det ska upprättas ett protokoll över förhandlingarna, vilket förhandlingsparterna ska underteckna.

 

I situationer där serviceverksamheten, arbetarskyddsfullmäktiges anställningsförhållanden och den helhet som bildar samarbetsorganisationen för arbetarskyddet överförs som en intakt helhet till välfärdsområdet kan man lokalt komma överens om att fullmäktige fortsätter att verka i sina roller inom arbetarskyddet ända till slutet av mandatperioden för arbetarskyddet 31.12.2025.  Räddningsväsendet i Östra Nyland överförs som en intakt helhet till Östra Nylands välfärdsområde. Räddningstjänsterna har redan förut producerats regionalt. Om man avtalar om det lokalt kan arbetarskyddsfullmäktigen vid räddningsväsendet fortsätta i sitt arbetarskyddsuppdrag ända till slutet av mandatperioden för arbetarskyddet. Inom räddningsväsendet är man emellertid tvungen att förrätta kompletteringsval för att välja en vice arbetarskyddsfullmäktig. De arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige som har överförts från de överlåtande arbetsgivarna fortsätter att inneha sina uppgifter ända tills val har förrättats.

 

De anställda ska för ett lokalt definierat verksamhetsområde inom sig välja en arbetarskyddsfullmäktig och två vice fullmäktige för att delta i samverkan och i kontakten med arbetarskyddsmyndigheterna. Valet förrättas i enlighet med särskilda valföreskrifter (val av personal för arbetarskyddssamarbete inom kommunsektorn för mandatperioden 2022–2025).

 

Välfärdsområdesstyrelsen utser till arbetsgivarrepresentant i arbetarskyddskommissionen en person till vars uppgifter hör att sköta beredningen av de ärenden som kommissionen behandlar. Arbetsgivaren, en företrädare för denne eller en person som kommissionen valt inom sig är ordförande för arbetarskyddskommissionen. Arbetarskyddschefen deltar i kommissionens möten. Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i arbetarskyddskommissionen.

Lokalt kommer man överens om förfarandet vid behandlingen av frågor inom arbetarskyddssamarbetet, såsom minimiantal möten och sammankallande samt samarbete med andra aktörer. Bestämmelser om arbetarskyddskommissionen finns i 38–41 § i tillsynslagen. En medlem i arbetarskyddskommissionen har rätt att lägga fram förslag till ärenden som ska tas upp i arbetarskyddskommissionen och även annars lägga fram förslag i syfte att utveckla samarbetet samt att få motiverad respons på förslagen.

 

Centrala uppgifter som arbetarskyddskommissionen har:

 • förelägga arbetsgivaren utvecklingsförslag gällande arbetssäkerhet och arbetshälsa
 • följa upp handlingsprogrammet för arbetarskyddet och
 • genomförandet av företagshälsovården och framlägga utvecklingsförslag angående dem
 • lägga fram förslag angående ordnandet av arbetarskyddsutbildning, arbetshandledning och introduktion
 • delta i verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan

 

Ärenden som ska behandlas i arbetarskyddssamarbetet:

 • sådant som påverkar de anställdas säkerhet och hälsa
 • principer för utredning av risker och olägenheter
 • utvecklingsmål och utvecklingsprogram för arbetshälsan
 • frågor som hänför sig till organiseringen och dimensioneringen av arbetet
 • utbildning, handledning och introduktion som ges de anställda
 • uppföljningsuppgifter angående arbetshälsan
 • uppföljning av genomförandet och verkningarna av ovan nämnda (26 § i tillsynslagen, § 3 i kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete)

 

Samarbetspersonalen inom arbetarskyddet stöder arbetarskyddsverksamheten genom att dela med sig av sin kunskap, genom att lägga fram initiativ och genom att delta i utvecklandet av arbetarskyddet. Frågor inom arbetarskyddssamarbetet ska i första hand behandlas genom direkt samverkan på arbetsplatserna. Vittgående och mera allmänna ärenden behandlas i den representativa arbetarskyddskommissionen. Företagshälsovården och övriga experttjänster stöder arbetsplatsernas egen arbetarskyddsverksamhet.

 

Arbetarskyddschefen biträder arbetsgivaren och cheferna i arbetarskyddsfrågor i uppgifter som arbetsgivaren fastställt och som sammanhänger med sakkunskap i arbetarskydd och samarbetet med de anställda och arbetarskyddsmyndigheterna.

 

Arbetarskyddsfullmäktige representerar personalen i arbetarskyddsfrågor, och personalen väljer dem inom sig. Fullmäktigen representerar de anställda på arbetsplatsen vid behandlingen av i 26 § angivna ärenden i samarbete med arbetsgivaren och i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddsfullmäktigen ska på eget initiativ sätta sig in i sådant som inverkar på de anställdas säkerhet och hälsa och som hänför sig till arbetsplatsens arbetsmiljö och arbetsklimat samt sätta sig in i arbetarskyddsbestämmelserna. Arbetarskyddsfullmäktigen ska delta i inspektioner rörande arbetarskyddet och i undersökningar som utförs av en sakkunnig om arbetarskyddsfullmäktigen eller arbetarskyddsmyndigheten anser detta vara nödvändigt samt ska göra de arbetstagare han eller hon företräder uppmärksamma på faktorer som främjar säkerhet och hälsa i arbetet. (31 § i tillsynslagen)

 

Om arbetarskyddsfullmäktigens anställningsförhållande upphör eller om han eller hon lämnar uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig under mandatperioden träder vice fullmäktigen i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden. Kan arbetarskyddsfullmäktigen på grund av ett tillfälligt hinder inte sköta sina uppgifter, sköter vice fullmäktigen arbetarskyddsfullmäktigens nödvändiga uppgifter. En vice fullmäktig som sköter arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter har rätt att få de uppgifter och använda den tid som skötseln av uppdraget kräver och rätt till ersättning för inkomstbortfall samt rätt att avbryta farligt arbete. (29 § i tillsynslagen).

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att utse fyra arbetsgivarrepresentanter i arbetarskyddskommissionen enligt följande:

 • personaldirektören, ordförande
 • arbetarskyddschefen, föredragande och sekreterare
 • social- och hälsovårdsdirektören
 • räddningsdirektören

Beslut

Föredragande ändrade rubriken till ”Fastställande av arbetarskyddsorganisation vid Östra Nylands välfärdsområde”.

 

Beslut:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att utse fyra arbetsgivarrepresentanter i arbetarskyddskommissionen enligt följande:

 • personaldirektören, ordförande
 • arbetarskyddschefen, föredragande och sekreterare
 • social- och hälsovårdsdirektören
 • räddningsdirektören

Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).