Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 40 Beviljande av bisysslotillstånd

IUHVADno-2023-231

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
HR-direktör Anu Rautiainen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Det föreskrivs i 18 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (tjänsteinnehavarlagen) om beviljande av tillstånd för bisyssla och om anmälan om bisyssla. Enligt nämnda 18 § avses med bisyssla ett tjänsteförhållande, ett avlönat arbete och en uppgift av bestående natur samt yrke, näring och rörelse.

 

En tjänsteinnehavare får enligt tjänsteinnehavarlagen inte ta emot eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för uppgifter som hör till bisysslan, om inte arbetsgivaren på ansökan beviljar tillstånd därtill.

 

Enligt 63 § i förvaltningsstadgan är det välfärdsområdesstyrelsen som fattar beslut om att bevilja eller avslå tillstånd.

 

Bisysslotillstånd som ansökan gäller

 

Digitaldirektören Tommi Karttaavi har ansökt om tillstånd för sin bisyssla.

 

Bisysslan är tidsbestämd fram till slutet av år 2024. En två års förlängning av bisysslan är möjlig.

 

Det är fråga om ett oavlönat förtroendeuppdrag vid den internationella icke-vinstdrivande organisationen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), till vilken det amerikanska handelsdepartementet har överfört ansvaret för att globalt administrera namn- och adressystemet inom internet samt dess rotsservrar. Det rör sig om ett medlemskap i At-Large Advisory Committee. Kommittén i fråga fungerar som ICANN-styrelsens rådgivare med hänsyn till internetanvändarnas intressen.

 

Skötseln av bisysslan inbegriper deltagande i ett tre veckors fysiskt möte varje år. Mötena cirkulerar mellan världsdelarna (Europa, Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika). ICANN ersätter alla resekostnader. Frånvaro i samband med att sköta en bisyssla är lönefri.

​​​​​​

 

 

Beslutsförslag

Hyvinvointialuejohtaja:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar bevilja bisysslotillstånd.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt bevilja bisysslotillstånd.


Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).