Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 38 Beviljande av avsked från medlemskapet i nämnden av ordnande av tjänster till Anna-Mari Eloranta och val av en ny ersättare samt vice ordförande för nämnden

IUHVADno-2023-225

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Välfärdsområdesfullmäktige (24.1.2023, § 6) valde Anna-Mari Eloranta (sdp) till revisionsnämndens ordinarie medlem samt nämndens vice ordförande. Hon har därför anhållit om avsked från sitt uppdrag som medlem och vice ordförande i nämnden ordnande av tjänster.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (13§) har nämnden för ordnande av tjänster tretton (13) ledamöter och personliga ersättare för dem. Enligt 37 § i lagen om välfärdsområden utses ledamöterna i organen för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan.

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:

 1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,
 2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande,
 3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

 

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (609/1986) ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare.

 

Nämnden för ordnande av tjänster för mandatperioden 2022–2025:

Medlem Ersättare
Micaela Röman RKP, ordförande Bodil Weckström RKP
Anna-Mari Eloranta SDP, vice ordförande Sanna Tiivola SDP
Pamela Stenberg RKP Jonna Hinttaniemi RKP
Irmeli Hoffren KOK+KD Katri Kakkuri KOK+KD
Johanna Aaltonen SDP Meri Lohenoja SDP
Jarkko Haverinen PS Janne Immonen PS
Sanna Kivineva VIHR Tanja Lehtikuusi VIHR
Tove Munkberg RKP Charlotta Savin RKP
Tero Suominen KOK+KD Jari Ilkka KOK+KD
Pehr Sveholm RKP Stefan Andersin RKP
Markus Pietikäinen SDP

Juha Jokinen SDP

Juha Kittilä KOK+KD Jani Asunmaa KOK+KD
Roy Harkimo LIIK Olli Kykkänen LIIK

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

 1. bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som ledamot samt vice ordförande i nämnden för ordnande av tjänster och,
 2. välja en ny ledamot till nämnden för ordnande av tjänster för den återstående mandattiden,
 3. välja en vice ordförande till nämnden.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt föreslå Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

 1. bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som ledamot samt vice ordförande i nämnden för ordnande av tjänster och,
 2. välja en ny ledamot till nämnden för ordnande av tjänster för den återstående mandattiden,
 3. välja en vice ordförande till nämnden.

Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).