Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 37 Beviljande av avsked från medlemskapet i revisionsnämnden till Eila Kohonen och val av en ny medlem till nämnden

IUHVADno-2023-214

Beskrivning

Beredninga och tilläggsuppgifter:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Beviljande av avsked från medlemskapet i revisionsnämnden till eila kohonen och val av en ny medlem till nämnden Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Välfärdsområdesfullmäktige (24.1.2023, § 12) valde Eila Kohonen (sdp) till ordinarie medlem i nämnden för utveckling och samarbete. Hon har därför anhållit om avsked från sitt uppdrag som medlem i revisionsnämnden.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga har revisionsnämnden tretton (13) ledamöter, och bland dem väljer välfärdsområdesfullmäktige en (1) ordförande och en (1) vice ordförande för nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Enligt 80§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) är följande personer inte valbara till revisionsnämnden:

 • en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen,
 • den som enligt 28§ 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen eller till välfärdsområdesdirektören,
 • den som är anställd hos välfärdsområdet eller den som är anställd hos eller verkställande direktör för en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande eller den som har en därmed jämförbar ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse,
 • den som inte är valbar till välfärdsområdesstyrelsen.

Vid tillsättandet av nämnden ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609 /1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktigeVid tillsättandet av organet ska beaktas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige (4 a §).

 

Revisionsnämndens sammansättning för mandattiden 2022-2025:

 

Medlem Ersättare
Ordförande Silja Metsola KOK + KD

Kari Jahnsson KOK + KD

vice ordförande Anna-Mari Eloranta SDP

Tero Aaltonen VAS

Hannu Ollikainen RKP

Martin Segerstråle RKP

Petra Paakkanen RKP

Malin Havila RKP

Johan Söderberg RKP Björn Sundqvist RKP
Ari Oksanen KOK + KD

Hannele Luukkainen KOK + KD

Tiina Sinkkonen KOK + KD      

Pirkko Parjanen KOK + KD

Eila Kohonen SDP

Auli Lehto-Tähtinen SDP

Marko Piirainen SDP Mikko Valtonen SDP
Timo Raivio VIHR

Harri Lehtonen VIHR

Ilkka Sillanpää PS

Kari Pauluaho PS

Sonja Hällfors KESK

Lenita Niemelä KESK

Johanna Knoop LIIK

Sandra Riipi LIIK

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Eila Kohonen

 1. beviljas avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och
 2. fullmäktige väljer en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt föreslå för Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige att Eila Kohonen

 1. beviljas avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och
 2. fullmäktige väljer en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden.

Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).