Nationalspråksnämnden, möte 19-01-2023

Protokollet är granskat

§ 2 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Till mötets protokolljusterare väljs Fred Henriksson och Jeanette Broman.

Beslut

Till mötets protokolljusterare valdes Jeanette Broman och Anders Sélen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.