Nationalspråksnämnden, möte 19-01-2023

Protokollet är granskat

§ 4 Ruotsinkielisten palveluiden kehittäminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-108

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
projektledare Jaana Forslund, jaana.forslund(at)itauusimaa.fi
tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen(at)itauusimaa.fi

 

Ett av Östra Nylands välfärdsområdes särdrag är dess levande tvåspråkighet. Cirka 29 % av befolkningen har svenska som modersmål. I tjänsteproduktionen och i utvecklingen av tjänsterna bör man se till att tjänsterna är tillgängliga på båda språken. I Östra Nylands gemensamma utvecklingsarbete har man tagit i beaktande att de digitala lösningar som tas i bruk ska vara tillgängliga på finska och svenska. Tvåspråkighetens betydelse har också betonats i samarbetet med olika aktörer, såsom HUS. Arbetstagarna uppmuntras att aktivt delta i skolning, det ordnas språkkurser i svenska, och tvåspråkigheten stöds med ett språkbrukstillägg.

Östra Nyland deltar i verksamheten i ett påverkansorgan för språkliga minoriteter. Påverkansorganet för språkliga minoriteter har som uppgift att forska i, uppskatta och utreda vilka tjänster den språkliga minoriteten i välfärdsområdet behöver på modersmålet, samt att följa upp tjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Utifrån utredningar, uppskattningar och observation har påverkansorganet som uppgift att göra åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen gällande utvecklandet av tjänster på minoritetsspråket, samt gällande kraven på personalens språkkunskaper och för kunskapernas utveckling. Organet för intressebevakning har som uppgift att befrämja verkställandet av språkliga rättigheter inom välfärdsområdet.

Västra Nylands välfärdsområde har fått specialuppdraget att stödja utvecklingen av svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster (33 § Lag om ordnande av social- och hälsovård). Enligt 39 § lagen om ordnande av social- och hälsovård ska de tvåspråkiga välfärdsområdena ingå ett samarbetsavtal för att garantera att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården.

Egentliga Finlands välfärdsområde svarar för samordningen vid utarbetandet av samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Uppgiften kräver att stödverksamheter skapas i välfärdsområdet samt att nätverk skapas mellan tvåspråkiga välfärdsområden och andra aktörer. Dessutom bör en substansagenda (bland annat att tillgången på svenskspråkig personal tryggas, kompetensen förstärks, digitala lösningar, statistik, data och indikatorer) skapas. Avsikten är att skapa en ny stödfunktion vars struktur och nätverk möjliggör samarbete. Substansagendan förbättrar social- och hälsovårdstjänsters kvalitet på lång sikt. I samarbetet deltar tre (3) samarbetsområden, åtta (8) välfärdsområden och sju (7) nationalspråksnämnder inklusive Östra Nyland.

Från Östra Nyland deltar två personer i utvecklingsarbetet. Dessutom kommer området att rekrytera en projektplanerare, som kommer i fortsättningen att vara en del av detta nätverk. Som ansvarsområde har projektplaneraren att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna, att skapa samarbete mellan välfärdsområden med syfte att utveckla svenskspråkiga tjänster, samt samarbete med HUS, till exempelvis för att utveckla Hälsobys innehåll. Ett av målen är också att göra upp en plan med hjälp av vilken vi kan ytterligare utveckla personalens kunnande.

 

Beslutsförslag:

Går diskussion om utveckling av service på svenska i Östra Nylands välfärdsområde och antecknar diskussionen för kännedom.

Beslut:

Nationalspråksnämnden begick en diskussion om utvecklingen av service på svenska i Östra Nylands välfärdsområde och beslutade att lägga fram följande åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna:

  • Ett språkbrukstillägg för personalen tas i bruk,
  • Det ordnas kurser i svenska för personalen och
  • Det utses en ledande tjänsteinnehavare med helhetsansvar för en fungerande service på svenska.

 

*******************************************

 

Nationalspråksnämnden 19.1.2023

 

Projektkoordinator Marika Gustafsson presenterar den svenskspråkiga verksamheten och redogör för utvecklings- samt nätverksarbetet.

Beslutsförslag, förvaltningsdirektören:

Nämnden antecknar presentationen för kännedom.

 

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nämnden antecknar presentationen för kännedom.

Beslut

Nämnden antecknade presentationen för kännedom. Nämnden förnyar även åtgärdsförslagen till områdesstyrelsen:

  • Ett språkbrukstillägg för personalen tas i bruk,
  • Det ordnas kurser i svenska för personalen och
  • Det utses en ledande tjänsteinnehavare med helhetsansvar för en fungerande service på svenska

 

Nämnden diskuterade att ett nätverk som ansvarar för olika svenskspråkiga funktioner i välfärdsområdet borde utses, eventuellt via välfärdsområdets ledningsgrupp


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.