Nationalspråksnämnden, möte 19-01-2023

Protokollet är granskat

§ 7 Övriga ärenden

Beskrivning

Antecknas för kännedom.

Beslut

Nämnden beslutade att nästa möte äger rum den 21 februari kl. 17.30. Kommunikationsdirektören Mika Kosunen kallas till mötet.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.