Nationalspråksnämnden, möte 19-01-2023

Protokollet är granskat

§ 1 Mötets laglighet och beslutsförhet

Beskrivning

Mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till medlemmarna 16.01.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Nämnden förrättar namnupprop och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört

Beslut

Nationalspråknämnden förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.