Nationalspråksnämnden, möte 19-01-2023

Protokollet är granskat

§ 3 Lägesrapport över välfärdsområdets service för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning

IUHVADno-2023-107

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
resultatsenhetschef Annina Alexandersson, annina.alexandersson@itauusimaa.fi

Kårkulla samkommuns uppgift att erbjuda service till personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning och deras familjer har 1.1.2023 har övergått till välfärdsområden. Kårkullas f.d. regionchef och välfärdsområdets nuvarande resultatenhetschef (medicinsk rehabilitering) Annina Alexandersson redogör för överföringen.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Presentationen och diskussionen antecknas för kännedom.

Beslut

Presentationen och diskussionen antecknades för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.