Nationalspråksnämnden, möte 19-01-2023

Protokollet är granskat

§ 5 Den svenskspråkiga verksamheten i välfärdsområdet

IUHVADno-2023-109

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
projektikoordinator Marika Gustafsson, marika.gustafsson@itauusimaa.fi

 

Projektkoordinator Marika Gustafsson presenterar den svenskspråkiga verksamheten och redogör för utvecklings- samt nätverksarbetet.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektörern:

Nationalspråksnämnden antecknar presentationen för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.