Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 24.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Oikaisuvaatimus palomiehen viran täyttämättä jättämisestä

IUHVADno-2023-3134

Valmistelija

  • Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on saanut 27.9.2023 oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus koskee täyttämättä jätettyä palomiehen virkaa; pelastusjohtajan viranhaltijapäätökset 18.9.2023 §t 42-47.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli 17.8.2023 julistettu avoimeksi seitsemän (7) palomiehen virkaa, joiden ensisijaisena sijoituspaikkana ilmoitettiin olevan Loviisan (2), Sipoon (1) ja Porvoon (4) pelastusasemat. Hakuilmoituksesta poiketen virkoja sijoitettiin yksi (1) Loviisaan asemalle ja viisi (5) Porvoon asemalle, tämä kerrottiin hakijoille haastattelun yhteydessä.

Määräaikaan 1.9.2023 klo 15.00 mennessä virkaa haki kahdeksan (8) hakijaa, joista seitsemän (7) oli muodollisesti päteviä. Pätevyysvaatimuksena virkaan on pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 6 §:n mukainen miehistöviranhaltijan kelpoisuus, operatiiviselta henkilöstöltä vaadittava savusukelluskelpoisuus, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viran- ja toimenhaltijoiden kielisäännön mukainen kielitaito sekä BC-luokan ajokortti.

Haastatteluun kutsuttiin seitsemän (7) hakijaa. Haastattelijoina toimivat pelastustoiminnan vastuualueen paloinsinööri ja resurssisuunnittelusta vastaava palomestari. Hakemusten ja haastattelujen perusteella arvioitiin hakijoiden henkilökohtaisia työkokemuksia ja ominaisuuksia hakuilmoituksessa esitettyihin pätevyysvaatimuksiin. Yksi (1) virka jätettiin täyttämättä.

Etukäteen haastatteluun kutsutuille ilmoitettiin, että heidän tulee haastattelun yhteydessä kyetä osoittamaan savusukelluskelpoisuus.

Oikaisuvaatimuksessa Janne Rajajärvi vaatii, että virka tulee täyttää muodollisen pätevyyden omaavalla oikaisuvaatimuksen tekijällä (Janne Rajajärvi) tai virka tulee laittaa viipymättä uudelleen hakuun hyvän hallinnon mukaisesti.

Janne Rajajärvi täyttää pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 6 §:n mukaisen miehistöviranhaltijan kelpoisuuden. Hän ei kuitenkaan ole osoittanut olevansa savusukelluskelpoinen eli suorittaneensa hyväksyttävästi FireFit-testin, joka on pelastussukellusohjeen vaatimusten mukainen ja valtakunnallinen kuntotesti palomiehinä toimiville. Hän ei ole toiminut 05/2008 jälkeen palomiehen tehtävissä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä (Janne Rajajärvi) kokee, että hän on tullut iän vuoksi syrjityksi valintatilanteessa. Kokemaa tukee viranhaltijapäätös, että ainoastaan yksi (1) virka on jätetty täyttämättä ja oikaisuvaatimuksen tekijä on jätetty valitsematta virkaan. Lisäksi täyttämättä jätettyä virkaa ei ole perusteltu mitenkään, mikä kertoo läpinäkyvyyden puutteesta. Tosiaasiallisesti hakija on x-vuotias ja oletusarvoisesti muut hakijat ovat nuorempia viranhaltijapäätösten kirjausten pohjalta.

Hakijan iällä ei ole vaikutusta virkavalintaan. Hakijaa ei ole syrjitty iän perusteella.

Nimittävä viranomainen voi päättää, että haettavana ollut tehtävä tai virka voidaan jättää täyttämättä. Tämä on samanlainen oikeus kuin sekin, että työnantaja voi päättää hakuajan jatkamisesta, tai uudesta hakumenettelystä.

LIITE Oikaisuvaatimus

LIITE Hakuilmoitus palomiehen virka, 7 kpl

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä Janne Rajajärvi ei ole esittänyt sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden perusteella oikaisuvaatimus olisi hyväksyttävä.  

 

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti yksimielisesti, että oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä Janne Rajajärvi ei ole esittänyt sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden perusteella oikaisuvaatimus olisi hyväksyttävä.

Tiedoksi

Janne Rajajärvi, IU HVA johtava lakimies Salla Paavilainen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Varautuminen ja turvallisuus - lautakunta.

 

Toimiston yhteystiedot:

Varautuminen ja turvallisuus - lautakunta

Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo

kirjaamo@itauusimaa.fi

Puhelinnumero: 020 1111 400

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimistosta.