Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokous, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pelastustoimen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024

IUHVADno-2024-510

Valmistelija

  • Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Perustelut

Aluevaltuusto on 12.12.2024 § 132 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelman.

Hallintosäännön 76 §:n mukaan aluehallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Hyvinvointialueen taloussäännön 2.4 Talousarvion täytäntöönpano -kohdan mukaan ”I-U hyvinvointialueen tehtävät on hoidettava tuloksellisesti ja taloudellisesti siten, että aluevaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Jokainen toimialajohtaja, vastuualuejohtaja ja -päällikkö, sekä esihenkilö ovat vastuussa siitä, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.”

Käyttösuunnitelmiin ei voi lisätä talousarvioon sisältymättömiä uusia toimintoja tai toimintatapoja, jotka lisäävät menoja vuonna 2024 tai suunnitelmavuosina 2025 – 2026. Uusien toimintojen aloittaminen tai nykyisten laajentaminen käsitellään aina talousarvion käsittelyn yhteydessä tai sitä muutettaessa.

Esityslistan liitteenä on esitys pelastustoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2024. Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta  päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta  päätti hyväksyä liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Tiedoksi

Aluehallitus

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.