Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vastaus aloitteeseen: Yhdyspintatyön kehittäminen ja ikääntyneiden asumisen strategian valmistaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja sen kuntien kesken

IUHVADno-2023-2914

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
vastuualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut Kirsi Oksanen
kehittämisjohtaja Katja Blomberg
kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna
etunimi.sukunimi(at)itauusima.fi
 

Aloitteen sisältö lyhyesti

Aloitteessa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (612/2021) ikääntyneiden asumisesta syntyi uusi kuntien ja hyvinvointialueen välinen yhdyspinta. Hyvinvointialueen ja sen kuntien kesken tulisi käynnistää todellinen yhteistyö ja laatia alueellinen ikääntyneiden asumisen strategia, jolla varmistetaan ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen ja kotona asumista tukevien palvelujen sujuvuus. 

Nykytila

Kansallisena tavoitteena Suomessa on, että ikäihmiset voivat asua kotoina mahdollisimman pitkään ja palveluja on kotiin saatavilla. Kotona asumisen mahdollistaminen edellyttää kuntien aktiivista ja laaja-alaista asumisen ennakointia ja varautumista, jotta asunnot ja asuinympäristöt vastaavat ikääntyneiden muuttuviin tarpeisiin.

Ympäristöministeriön  julkaisun  Ikääntyneiden asumisen kehittämisen hyviä käytäntöjä kunnissa ja hyvinvointialueella (2023:39) mukaan kunnilla on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa jaettu vastuu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hyvinvointialueiden toiminnan alkamisen jälkeen kuntien tehtävänä ikääntyneiden asumisen näkökulmasta on

 • hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta
 • kotona asumista tukeva toiminta ja erilaisten asumisratkaisujen edistäminen
 • asuinalueiden kehittäminen ikäystävällisiksi ja
 • yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus

 

Hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on neljä ikääntyneiden asumisen kehittämisen ja tukemisen yhteistyön aluetta:

 1. Uusien asumispalveluyksiköiden suunnittelu: ikäihmisten palveluista ja kaavoituksesta vastaavien toimijoiden välinen yhteistyö
 2. Asuntopolitiikka ja asumisen strategiat; kunnan eri toimijoiden välinen yhteistyö
 3. Ikääntyneille suunnatun asuntokannan kehittäminen, mm. nykyisten asuntojen kehittämistoimenpiteet edellyttävät yhteistyötä esimerkiksi tarvekartoitusten ja asiakasneuvonnan osalta.
 4. Asiakastasolla tapahtuva yhteistyö; esimerkiksi kunnan vuokrataloyhtiön ja sote-palvelujen järjestäjien välinen yhteistyö asukaan asumisen tukemiseksi.

 

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön keskeisimmiksi kehittämisalueiksi on tunnistettu

 • strategisen suunnittelun mahdollistavat yhteistyörakenteet hyvinvointialueiden ja kuntien välillä
 • palveluverkon suunnittelu tarvelähtöisesti ja tietoon perustuen
 • ikääntyneet huomioivan asumisen ja asumisen tuen järjestämisen käytäntöjen sopiminen

 

Hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelut tuottavat tällä hetkellä kotona asumista tukevia palveluita, kotihoitopalveluita ja asumispalveluita. Lisäksi näitä palveluita täydennetään ostopalveluilla, palveluseteleillä, omaishoidon tuella ja perhehoidolla. Palveluita tuotetaan siinä toimintaympäristössä, missä niitä tarvitaan, mutta hyvinvointialue ei lähtökohtaisesti osallistu kuntien maapolitiikan ja kaavoituksen suunnitteluun.  Hyvinvointialueen omia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen liittyviä kiinteistötarpeita kartoitetaan mm. palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Palveluverkkoselvitys on edellytys sille, millä tavoin ja missä hyvinvointialue jatkossa järjestää ja tuottaa palvelunsa.

Hyvinvointialueen palvelustrategia vuosille 2023-2026 on hyväksytty loppuvuodesta 2023. Palvelustrategiassa määritellään sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet. Palvelustrategian toimenpideohjelma käynnistyy tammikuussa 2024. Lisäksi hyvinvointialueen toimintaa säätelee vahvasti hyvinvointialuestrategia, talousarvio, tuottavuusohjelma sekä investointisuunnitelma.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto on hyväksynyt tammikuussa 2024 kiinteistöstrategian vuosille 2023-2026. Strategian täytäntöönpanon osana laaditaan toimialakohtaisia suunnitelmia ja ohjelmia yhteistyössä hyvinvointialueen toimialojen kanssa, jossa linjataan yksityiskohtaisemmin mm. ikääntyneiden asumisen kehittämistä, tarpeen mukaisuutta ja laajuutta edelleen.

Toimialakohtaisten suunnitelmien laatiminen tulee tehdä poikkihallinnollisesti yhteistyössä edelleen kuntien kaavoituksen kanssa. Ikääntyneen väestön tarpeet tarvitsee tulevaisuudessa ottaa huomioon maankäytössä ja kaavoitussuunnittelussa, joka on kuntien tehtävä. Hyvinvointialue voi tuottaa tietoa kunnille tarpeista ja antaa tietoa ikääntyneiden asumiseen liittyvistä erityistarpeista liittyen asumisympäristön esteettömyyteen, yhteisöllisen asumisen tarpeisiin sekä sijaintiin, jotta ikääntynet pääsevät palvelujen piiriin. Tähän liittyvät mm.  kunnan joukkoliikenneratkaisut.

Hyvinvointialueiden ja kuntien väliseen tehtävänjakoon ikääntyneiden asumisen kehittämisessä liittyy uusien toimintamallien löytyminen, joka vaatii molempien osapuolten aktiivista yhteistyötä.

 

Johtopäätökset

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (§6) edellyttää, että kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Laki hyvinvointialueesta (11§) toteaa, että hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvottelussa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä yhteistoimintarakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.

Itä-Uudenmaan kuntien ja hyvinvointialueen strateginen yhteistyösopimus on hyväksytty Itä-Uudenmaan aluevaltuustossa marraskuussa 2023. Yhteistyösopimus mahdollistaa monialaisten yhteistyöryhmien muodostamisen muun muassa ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen ja kotona asumisen tukemiseen. Yhteistyön käynnistyttyä hyvinvointialue voi alkaa edistämään suunnittelutyötä yhdessä kuntien kanssa ikääntyneiden asumiseen liittyviä kokonaisuuksiin, kuten esteettömyys, turvallisuus ja yhteisöllisyys huomioiden.  

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päättää, että edellä esitetty annetaan vastuksena aloitteeseen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti, että edellä esitetty annetaan vastuksena aloitteeseen.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.