Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Palvelusetelin arvon muuttaminen, henkilökohtainen apu

IUHVADno-2023-3999

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
tulosyksikköpäällikkö Maritta Koskinen
johtava lakimies Salla Paavilainen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 1.6.2023 ottanut käyttöön henkilökohtaisen avun palvelusetelin. Palvelusetelin arvoa ja sen rakennetta muutettiin yhtenäiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Arvon määrittelyssä huomioitiin valtakunnalliset linjaukset eri hyvinvointialueilla. Itä-Uudellamaalla linjattiin henkilökohtaisen avun arvo yleisen linjan ja Helsingin kaupungin palvelusetelin arvon mukaan.

Henkilökohtaista apua on ostettu ja ostetaan paljon Sipoossa ja Porvoossa. Ostopalvelujen hinnat vaihtelevat välillä 34e-95e/h. Palveluseteli on ollut ennen hyvinvointialueen aloittamista käytössä Loviisassa ja Askolassa ja arvo on tällöin ollut 29 e/h. Porvoossa palveluseteli on ollut käytössä, mutta käyttöä ei ole ollut paljon.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin HETA-liittoon kuuluvien avustajien työehtosopimus on saatu solmittua ajalle 1.10.2023-30.4.2025. Työehtosopimuksessa korotettiin henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkausta. Tämä luo paineita myös palvelusetelin arvon korottamiseen.

Palvelusetelin arvosta on tullut palautetta palveluntuottajilta, että se on nykyisen palkkaus- ja kustannustason mukaan liian alhainen. Tästä syystä palveluntuottajat ovat kieltäytyneet tuottamasta palvelua asiakkaalle, joille on myönnetty palveluseteli. Palveluseteli on joustava ja kustannukseltaan kohtuullinen tapa luoda asiakkaalle erilaisia mahdollisuuksia käyttää palvelua. Sen arvo ei voi olla liian pieni, mutta ei myöskään kohtuuton hyvinvointialueelle. Nostamalla palvelusetelin arvoa saadaan palvelua tuotettua laajemmin ja asiakkaalla on mahdollisuus saada palveluja monipuolisemmin.

Esitetään palvelusetelin arvon muuttamista seuraavasti:

 

uusi/€                                        vanha+lisäys/€

Ma-Pe 06.00-18.00                   26,50                                           23,00+3,50

Ma-Pe 18.00-21.00                   28,50                                           25,00+3,50

Ma-Pe 21.00-00.00                   31,00                                           28,00+3,00

Ma-Pe 00.00-06.00                   32,00                                           28,00+4,00

Lauantai 06.00-18.00               30,00                                            26,00+4,00

Lauantai 18.00-21.00               32,50                                            29,00+3,50

Lauantai 21.00-00.00               45,00                                            45,00

Lauantai 0.00-06.00                  45,00                                           45,00

Sunnuntai 06.00-18.00            42,50                                            39,00+3,50

Sunnuntai 18.00-21.00            44,00                                            41,50+2,50

Sunnuntai 21.00-00.00            46,00                                            45,00+1,00

Sunnuntai 0.00-0.600               45,00                                           45,00

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon yllä esitetyn mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon yllä esitetyn mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Pykälä tarkastettiin heti.

Perustelut

Lisätietoja:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta on 13.12.2023 § 137 päättänyt esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon 1.1.2024 alkaen. Päätös tarkastettiin heti.

Hallintosäännön 27 §:n mukaan palvelujen järjestäminen -lautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisistä palvelukriteereistä, harkinnanvaraisista asiakasmaksuista ja palveluseteliarvoista aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti. Päätösvalta asiassa on siis lautakunnalla, ei aluehallituksella.

Koska palvelujen järjestäminen -lautakunta ei enää kokoonnu ennen vuodenvaihdetta, hyvinvointialuejohtaja on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaisesti 20.12.2023 päättänyt käyttää otto-oikeuttaan palvelujen järjestäminen -lautakunnan päätökseen § 137, jotta aluehallitus voi tehdä päätöksen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvosta siten, että päätös saadaan voimaan 1.1.2024 lähtien.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää kumota Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöksen 13.12.2023 § 137 ja päättää hyväksyä henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon palveluiden järjestäminen -lautakunnan yllä esitetyn valmistelun 13.12.2023 § 137 mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Aluehallitus päätti ottaa käsittelyyn Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöksen 13.12.2023 § 137 ja päätti kumota kyseisen päätöksen. Aluehallitus päätti lisäksi palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
tulosyksikköpäällikkö Maritta Koskinen
johtava lakimies Salla Paavilainen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus päätti kokouksessaan 21.12.2023 §345 palauttaa asian Palvelujen järjestäminen -lautakunnalle päätettäväksi.

Ehdotettu palvelusetelin arvo noudattaa muiden hyvinvointialueiden palveluseteliarvoa sijoittuen selvästi korkeimpiin arvoihin.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päättää hyväksyä henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon edellä esitetyn mukaisesti 1.2.2024 alkaen.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon edellä esitetyn mukaisesti 1.2.2024 alkaen.

Pykälä tarkastettiin heti.

Tiedoksi

palveluntuottajat, tulosyksikköpäällikkö (vammaispalvelut), suunnittelija (kehittämispalvelut)

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.