Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökseen § 77/2023

IUHVADno-2023-994

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Sofie Klawér-Kallio, valvonnan ja laadun erityisasiantuntija
Salla Paavilainen, johtava juristi
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Palvelujen järjestäminen -lautakunta on saanut asianosaisen tekemän oikaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveysjohtajan 21.11.2023 tekemää päätöstä § 77/2023. Päätöksessä ilmoitettu oikaisuvaatimusaika on 30 päivää ja oikaisuvaatimus on saapunut 5.12.2023. Oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimusajan sisällä, joten se otetaan tutkittavaksi.

Oikaisuvaatimukseen on sovellettu yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia (922/2011). Kyseinen laki on kumottu 1.1.2024 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetulla lailla (741/2023). Aluehallintovirastosta saadun ohjauksen mukaan tähän oikaisuvaatimuskäsittelyyn sovelletaan vielä vanhaa lainsäädäntöä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 10 §:n mukaan hyvinvointialueen tulee varmistaa, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla muulla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelun tuottamisesta.

Oikaisuvaatimusvastauksessa on käsitelty kolmea keskeistä oikaisuvaatimuksessa esitettyä asiakokonaisuutta, jotka ovat yrityksen vastuuhenkilön kelpoisuus, yrityksen taloudellinen tilanne ja yrityksen saama ohjaus ja neuvonta.

VASTUUHENKILÖN KELPOISUUS

Yksityisen sosiaalipalvelun palveluntuottajan vastuuhenkilön kelpoisuuden arviointi perustuu sosiaalihuoltolain 46 a §:n 3 momenttiin Sosiaalihuollon palveluntuottajan vastuuhenkilöllä tulee pääsääntöisesti olla sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Pienimuotoisen kotipalveluyrityksen vastuuhenkilö voi olla myös lähihoitaja, mutta silloin yrityksessä voi työskennellä korkeintaan kolme työntekijää. Vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Aluehallintovirasto on ohjeistanut, että alan tuntemuksella tarkoitetaan nimenomaan kyseisen toimintayksikön palvelualan tuntemusta, esimerkiksi vanhustenhuoltoon valittavalla vastuuhenkilöllä tulee olla työkokemusta sosiaalihuollosta vanhusten parissa vähintään noin kaksi vuotta. Riittävällä johtamistaidolla lupaviranomainen tarkoittaa joko tutkintoon sisältyviä tai erillisinä opintoina tai työkokemuksen kautta hankittua johtamisosaamista. Myös johtamiskokemuksen osalta riittävänä pidetään kahden vuoden kokemusta. Hyvinvointialueen aluehallintovirastolta saaman ohjeen mukaan vastuuhenkilön tulee tosiasiallisesti työskennellä kyseisessä yksikössä ja vastata toimintayksikön ammatillisesta johtamisesta sekä päivittäisestä työn ja toiminnan organisoinnista. Aluehallintovirastolta saadun ohjeen mukaan vastuuhenkilön tulee työskennellä yksikössä kokoaikaisesti.

Yrityksen vastuuhenkilöksi aiemmalla ilmoituksella ilmoitettua xxxxx ei ole merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon ammattirekisteriin eikä hänellä ole Suomessa hyväksyttyä ja/tai rinnastettua sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkintoa tai lähihoitajan tutkintoa. Uudeksi vastuuhenkilöksi nimitetty xxxxxxx on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Lisäksi hänellä on hakemuksen mukaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta. Hyvinvointialueelle toimitetun xxxxx ansioluettelon mukaan hänellä ei ole työkokemusta tai johtamiskokemusta sosiaalihuollon palveluista.

Xxxxxxn vastuuhenkilöaseman määrittelyssä on hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa lisäksi olennaista arvioida työskenteleekö hän tosiasiallisesti yrityksen johdossa. Xxxxxxn työaikaprosentiksi yrityksessä on ilmoitettu 0,05 %. Tämän perusteella ei voida katsoa, että kokoaikaisuuden ja tosiasiallisen työskentelyn edellytykset täyttyisivät. Lisäksi Xxxxxxlla ei voida katsoa olevan vastuuhenkilöltä edellytettävää työkokemusta tai johtamiskokemusta sosiaalihuollon palveluista.

Lucky Feet Oy:n viimeisimmässä ilmoituksessa yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoituksenvaraisten palveluiden tuottajaksi on ilmoitettu vastuuhenkilöksi Xxxxxx Xxxxxx. Näin ollen kysymystä Xxxxxx Xxxxxxn pätevyydestä ei ole tarpeen käsitellä tämän enempää, sillä häntä ei ole käsitellyssä ilmoituksessa ilmoitettu yrityksen vastuuhenkilöksi.

TALOUDELLINEN TILANNE

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tarkentaa, että verovelat ja heikko taloudellinen asema, joihin alkuperäisessä päätöksessä on viitattu, koskevat toiminimi Xxxxxx Xxxxxxn toimintaa, ei Lucky Feet Oy:ta. Palveluntuottaja on tuottanut sosiaalipalveluita aiemmin kyseisellä toiminimellä. Tiedot toiminimen taloudellisista haasteista on saatu oikaisuvaatimuksen tekijältä itseltään suullisesti. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hyvinvointialueella on vastuu tarkastaa yksityisten palveluntuottajien ilmoitusmenettelyssä hakijayrityksen ja vastuunalaisten yhtiömiesten taloudellinen tilanne. Palveluntuottaja tai sen hallintoelimiin kuuluvat henkilöt tai toimitusjohtaja eivät saa olla käyttäneet määräysvaltaa yhteisössä, joka on kuluneen kolmen vuoden aikana asetettu konkurssiin tai rauennut varojen puuttuessa. Luotettavuuden arvioinnissa tulee myös huomioida edeltäneen kolmen vuoden aikana toistuvat verojen ja muiden lakisääteisten maksujen laiminlyönti. Xxxxxx Xxxxxx on toiminut toiminimiyrittäjänä ennen Lucky Feet Oy:n perustamista. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Hyvinvointialueen näkemyksen mukaan tämä on heikentänyt myös vasta perustetun osakeyhtiön luotettavuutta tilanteessa, jossa määräävässä asemassa oleva toimitusjohtaja on sama henkilö kuin aiemmalla toiminimellä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tekee arvionsa sosiaalipalveluiden rekisteriin ottamisesta itsenäisesti, eivätkä aiemmat Porvoon kaupungin tai Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätökset vaikuta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen harkintaan.

NEUVONTA JA OHJAUS

Toiminimiyrittäjälle ja osakeyhtiölle on annettu runsaasti neuvontaa ja ohjausta vuoden 2023 aikana. Palveluntuottajaa on ohjattu sähköpostitse ainakin 50 sähköpostiviestin verran. Myös puhelimitse tapahtuvaa ohjausta on annettu lukuisia kertoja. Palveluntuottajalle annetun ohjauksen ja neuvonnan määrä on täysin poikkeuksellista verrattuna muihin palveluntuottajiin. Valvonta ja laatu -yksikön asiantuntijoiden huoli on ollut jopa liiallinen neuvonta ja se, että viranomainen tekee asioita palveluntuottajan puolesta. Tapaamisaikoja on tarjottu kolme kertaa.

Ohjauksen ja neuvonnan keskeisenä sisältönä on ollut muun muassa palveluntuottajan antaman palvelun sisältö. Palveluntuottajalta saaduissa hakemuksissa on ilmoittauduttu myös sosiaalihuoltolain 18 a §:n mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun palveluntuottajaksi. Lapsiperheiden kotipalvelun palveluntuottajan vastuuhenkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, alan tuntemusta ja riittävää johtamistaitoa. Näiden edellytysten puuttuessa Lucky Feet Oy ei voi toimia lapsiperheiden kotipalvelun palveluntuottajana, vaikka onkin aiemmin muiden organisaatioiden päätöksillä toiminut näissä tehtävissä.

LOPUKSI

Oikaisuvaatimuksen toiseksi viimeisessä kappaleessa esitetään, että aluehallintovirasto olisi ohjeistanut hyvinvointialuetta antamaan jonkinlaisen huomautuksen oikaisuvaatimuksen tekijän saamasta neuvonnasta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toteaa, että se ei ole saanut oikaisuvaatimuksessa kuvattua ohjeistusta aluehallintovirastosta.

Kuten aiemmin on todettu, yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki on kumottu 1.1.2024 voimaan tulleella sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetulla lailla. Tästä oikaisuvaatimusprosessista riippumatta palveluntuottajan tulee hakeutua Valviran ylläpitämään Soteri-rekisteriin, sillä hyvinvointialueen omaa ilmoituksenvaraisten palveluntuottajien rekisteriä ei ole enää olemassa.

Hyvinvointialueen näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysjohtajan päätös §77/2023 tulee pitää voimassa eikä ylempänä käsitellyllä oikaisuvaatimuksella ole vaikutusta päätöksen sisältöön.

 

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta antaa yllä olevan vastauksen oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti antaa yllä olevan vastauksen oikaisuvaatimukseen. Lautakunta päätti yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Pykälä tarkastettiin heti.

Kokouskäsittely

Vaikuttamistoimielinten edustajat (Juha Huotari, vanhusneuvosto ja  Maija Aatelo, vammaisneuvosto) poistuivat kokouksesta klo 20.04 pykälien §17 ja §18 käsittelyjen ajaksi. Hallintosääntö 112 §.

Tiedoksi

Lucky Feet Oy, asianajotoimisto, valvonnan ja laadun erityisasiantuntija, johtava juristi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.                 

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42079

Puhelinnumero: 029 56 42000                  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Maksua ei kuitenkaan peritä yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitetuista palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä yksityishenkilön vireille panemissa asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan määrättyjä asiakasmaksuja. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan hyvintointialueen kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.