Palvelujen järjestäminen -lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökseen § 77/2023

IUHVADno-2023-994

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Valvonnan ja laadun erityisasiantuntija Sofie Klawér-Kallio
johtava juristi Salla Paavilainen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Palvelujen järjestäminen -lautakunta on saanut hyvinvointialueen jäsenen tekemän oikaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveysjohtajan 21.11.2023 tekemää päätöstä § 77/2023. Päätöksessä ilmoitettu oikaisuvaatimusaika on 30 päivää ja oikaisuvaatimus on saapunut 2.12.2023. Oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimusajan sisällä, joten se otetaan tutkittavaksi.

Oikaisuvaatimukseen on sovellettu yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia (922/2011). Kyseinen laki on kumottu 1.1.2024 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetulla lailla (741/2023). Aluehallintovirastosta saadun ohjauksen mukaan tähän oikaisuvaatimuskäsittelyyn sovelletaan vielä vanhaa lainsäädäntöä.

Hyvinvointialueen jäsen A:n oikaisuvaatimus sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaista salassa pidettävää tietoa sosiaalihuollon asiakkuudesta. Oikaisuvaatimus on näiltä osin salassa pidettävä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut vuonna 2020 toiminimi Hanna Salon asiakkaana. Oikaisuvaatimuksen tekijä kuvaa oikaisuvaatimuksessaan palveluntuottajalta saamaansa henkilökohtaisen avun palvelua, johon hän on ollut erittäin tyytyväinen. Oikaisuvaatimuksen tekijä kuvaa, että ei ymmärrä miten on mahdollista, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei hyväksy Lucky Feet Oy:ta hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien rekisteriin. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että päätöstä tulee muuttaa ja palveluntuottaja hyväksyä rekisteriin.

Oikaisuvaatimuksessa ei tuoda esiin palveluntuottajan vastuuhenkilöön, taloudelliseen asemaan tai palveluntuottajan saamaan ohjaukseen ja neuvontaan liittyviä seikkoja, jolla olisi vaikutusta sosiaali- ja terveysjohtajan päätöksen §77/2023 uudelleen arviointiin. Oikaisuvaatimus on hylättävä ja sosiaali- ja terveysjohtajan päätös §77/2023 pidettävä voimassa.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudnmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta antaa yllä olevan vastauksen oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti antaa yllä olevan vastauksen oikaisuvaatimukseen. Lautakunta päätti yksimielisesti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Pykälä tarkastettiin heti.

Kokouskäsittely

Vaikuttamistoimielinten edustajat (Juha Huotari, vanhusneuvosto ja  Maija Aatelo, vammaisneuvosto) poistuivat kokouksesta klo 20.04 pykälien §17 ja §18 käsittelyjen ajaksi. Hallintosääntö 112 §.

Tiedoksi

Hyvinvointialueen jäsen A, valvonnan ja laadun erityisasiantuntija, johtava juristi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.                 

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42079

Puhelinnumero: 029 56 42000                  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Maksua ei kuitenkaan peritä yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitetuista palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä yksityishenkilön vireille panemissa asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan määrättyjä asiakasmaksuja. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan hyvintointialueen kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.