Aluevaltuusto, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Eron myöntäminen Lotte-Marie Stenmanille kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenen tehtävästä

IUHVADno-2023-3370

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström,  
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi 

Lotte-Marie Stenman (RKP) on pyytänyt 19.9.2023 lähettämällään sähköpostillaan eroa kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja puheenjohtajan tehtävästä muiden luottamustehtävien vuoksi (aluehallituksen jäsenyys). Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla.  

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toimikaudelle 2022-2025:  

Jäsen  

 Varajäsen  

Lotte-Marie Stenman RKP  

puheenjohtaja  

Charlotta Savin, RKP  

Nea Hjelt KOK+KD, vara-  

puheenjohtaja  

Heljä Pulli KOK+KD  

Charlotta Engblom RKP  

Laura Günsberg- Sandström RKP  

Abdirisak Ahmed RKP  

Markus Sjöholm RKP  

Nina Uski KOK+KD  

Hilkka Knuuttila KOK+KD  

Eila Kohonen SDP  

Mirja Suhonen SDP  

Mari Lotila VIHR  

Hanna Hurtta VIHR  

Jyrki Loijas KOK+KD  

Petri Hakasaari KOK+KD  

Benny Engård RKP  

Tobias Karlsson RKP  

Hannu Vihreäluoto SDP  

Tuomas Jakovesi SDP  

Mikko Nieminen VAS  

Mikael Söderström VAS  

Piia Malmberg KOK+KD  

Ritva Tarvainen KOK+KD  

Ilkka Luusua PS  

Esa Kantee PS  

 

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen kehittäminen- ja yhteistyö -lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:  

 1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;  

 1. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai  

 1. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  

 

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla.  

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:  

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää  

 1. myöntää Lotte-Marie Stenmanille eron kehittäminen- ja yhteistyö -lautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen,  

 2. valita uuden jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 

 3. valita lautakunnalle uuden puheenjohtajan.    

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Lotte-Marie Stenman poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström,  
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää  

 1. myöntää Lotte-Marie Stenmanille eron kehittäminen- ja yhteistyö -lautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen,  

 2. valita uuden jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 

 3. valita lautakunnalle uuden puheenjohtajan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 

1. myöntää Lotte-Marie Stenmanille eron kehittäminen- ja yhteistyö -lautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen, 

2. valita Pamela Stenbergin uudeksi jäseneksi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

3. valita Charlotta Engblomin lautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Lotte-Marie Stenman poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajan, klo 19.18-19.20 (laki hyvinvointialueesta § 102).

Valtuutettu Patrik Björkmanin ehdotus uudeksi jäseneksi sekä uudeksi puheenjohtajaksi hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus (Aluevalitus)

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella aluevalituksella.

Valitusaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen:

Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.
​​​​​helsinki.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

 

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää: Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 15.00.