Aluevaltuusto, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Eron myöntäminen Anki Tallqvistille kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä

IUHVADno-2023-3328

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Anki Tallqvist on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 18.9.2023 lähettämällään sähköpostilla eroa kansalliskielilautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton johdosta. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla.  

Kansalliskielilautakunta toimikaudelle 2022–2025:  

Jäsen      

Varajäsen 

Tom Liljestrand RKP, puheenjohtaja          

Roger Wide RKP  

Kjell Grönqvist SDP, varapuheenjohtaja    

Torbjörn Bergström SDP 

Sebastian Ekblom RKP                            

Göran Wallen RKP   

Petra Lind RKP                                          

Gia Mellin-Kranck RKP   

Anders Sélen VIHR                                  

Jens Hannuksela VIHR   

Bodil Lund RKP                                        

Sofia Antman RKP   

Jeanette Broman KOK+KD                      

Mia Heijnsbroek-Wirén KOK+KD   

Fred Henriksson RKP                              

Tobias Liljeström RKP   

Jolanta Lundgren VAS                              

Anki Tallqvist VAS  

 

Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.  

Tasa-arvolain 4 a § 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.  

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto  päättää

 1. myöntää Anki Tallqvistille eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja  

 1. valita uuden varajäsenen kansalliskielilautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää 

 1. myöntää Anki Tallqvistille eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja  

 1. valita uuden varajäsenen kansalliskielilautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti

1. myöntää Anki Tallqvistille eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja 

2. jättää pöydälle uuden varajäsenen valinnan kansalliskielilautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Leo Kylätasku ehdotti, että päätösehdotuksen kohta 2. jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli aluevaltuustolta, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus (Aluevalitus)

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella aluevalituksella.

Valitusaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen:

Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.
​​​​​helsinki.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

 

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää: Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 15.00.