Aluevaltuusto, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Arviointikertomus vuodelta 2022

IUHVADno-2023-1261

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2022 arviointikertomusluonnosta kokouksissaan 25.5., 1.6. sekä 8.6.2023. Tarkastuslautakunta on 11.6.2023 § 43 hyväksynyt ja allekirjoittanut tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja päättänyt saattaa sen aluevaltuustolle tiedoksi. 

Tarkastuslautakunnan hyväksymä arviointikertomus on liitteenä.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta:

 Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2022.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Silja Metsola käytti lyhyen puheenvuoron.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.  

Tarkastuslautakunta jätti 11.6.2023 arviointikertomuksensa vuodelta 2022 aluevaltuuston käsiteltäväksi. Arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista ja suosituksista pyydetään aluehallituksen vastineet. Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen vuodelta 2022 kokouksessaan 20.6.2023. 

Tarkastuslautakunnan hyväksymä arviointikertomus on oheismateriaalina. Aluehallituksen selvitykset ja toimenpiteet arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja suosituksiin on liitteenä. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:  

Aluehallitus hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut liitteenä olevat vastineet, ja saattaa ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialuevaltuustolle tiedoksi. 

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esitys asian palauttamisesta valmisteluun tarkentavia vastauksia varten, hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Aluehallitus päätti 14.9.2023 § 231 palauttaa asian valmisteluun tarkentavia vastauksia varten. 

Vastineita on täydennetty liitteen sivuilla 3 ja 4 olevien seuraavien suositusten osalta (lisäys merkitty punaisella tekstillä): 

  • Suosittelemme toteuttamaan asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa selvitetään, kuinka viestintä on tavoittanut asiakkaat ja miten henkilöstö on kokenut sisäisen viestinnän. 
  • Suosittelemme aluehallitusta selvittämään, oliko kolmannen sektorin sopimusten uusimatta jättämisen vaikutuksia arvioitu. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut liitteenä olevat vastineet, ja saattaa ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen hyvinvointialuevaltuustolle tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsee vuoden 2022 arviointikertomuksen vastineet tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.