Aluevaltuusto, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Aluevaltuutettujen aloitteet

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (138 §) mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite toimitetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti.

Hallintosäännön (138 §) mukaan aloite on lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. Puheenjohtaja toteaa hallintosäännön 138 §:n mukaiset aloitteet.

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi valtuutettujen aloitteet ja lähettää aloitteet aluehallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi valtuutettujen aloitteet ja lähetti ne aluehallituksen valmisteltaviksi.

 

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ilmoitti valtuutettujen jättäneen kahta valtuustoaloitetta.  

Valtuutettu Jenna Perokorven ynnä muiden allekirjoittamassa aloitteessa ehdotetaan, että hyvinvointialueelle perustetaan terveyskioskit tehostamaan palveluita.  

Valtuutettu Annette Karlssonin, Markus Pietikäisen ynnä muiden allekirjoittamassa aloitteessa ehdotetaan, että perustetaan ensisuoja itä-Uudenmaan alueelle. 

Valtuustoaloitteet ovat liitteenä.

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Bernhard Edgren poistui kokouksesta klo 19.21, tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.