Aluevaltuusto, kokous 16.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Taloudellinen palveluverkkoselvitys kohdennetusti

IUHVADno-2023-4145

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist
kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on tilannut Inspiralta taloudellisesta näkökulmasta tarkastelun toimitilakannasta. Tarkastelu kohdennettiin osaan toimitilakannasta, jotka ovat nousseet kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä keskeisimmiksi kohteiksi muutostarpeiden osalta lähitulevaisuudessa.

Taloudellisessa tarkastelussa on toimitiloja tarkasteltu erilaisista näkökulmista mm. luopuminen, korvaaminen toisilla tiloilla, tilatehokkuuden parantaminen, vuokraamisen ja omistamisen suhteen vaikutusta kustannuksiin pitkällä aikavälillä.

Inspira teki tarkastelua kolmessa skenaariossa, jossa tarkasteltiin taloudellisia vaikutuksia tilanteissa

  • Mitään muutoksia ei tehdä toimitilakantaan
  • Vaihtoehtoisista toimenpiteistä valitaan edullisin vaihtoehto
  • Vaihtoehtoisista toimenpiteistä valitaan epäedullisin vaihtoehto

 

Tarkastelujakson aikana 2024 – 2050 tunnistettiin kustannusten eriytyvän pitkällä aikavälillä 2040 – 2050 ajanjaksolla selkeimmin. Ero skenaarioiden välillä oli yhteensä 70 miljoonaa euroa tarkastelujaksolla, kuitenkin kustannusten ollessa melkein yhteneväiset tarkastelujakson alkupuolella. Edullisimmassa vaihtoehdossa kustannukset, jopa hieman nousevat tarkastelujakson alkupuolella liittyen mahdollisiin uusien toimitilojen investointeihin.

Johtopäätöksenä tarkastelussa on, että toimitilajohtamisen keinoilla on mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä säästöjä, kuitenkin tämä vaatii panostuksia tilakantaan tarkastelujakson alkupuolella.

Taloudellinen tarkastelu tukee kiinteistöstrategian linjauksia sekä muodostaa käsityksen, ettei lyhyellä aikavälillä ole mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä toimitilakannasta, ellei toiminnassa tehdä merkittäviä strategisia linjauksia toiminnan supistamisesta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan taloudellisen palveluverkkoselvityksen.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan taloudellisen palveluverkkoselvityksen.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist
kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Aluehallitus: 

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan taloudellisen palveluverkkoselvityksen.

Päätös

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi liitteenä olevan taloudellisen palveluverkkoselvityksen.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Patrik Björkman esitti RKP-ryhmän puolesta seuraavan päätösehdotuksen:
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan taloudellisen palveluverkkoselvityksen.

Valtuutettu Jorma Wiitakorpi kannatti KOK+KD-ryhmän puolesta valtuutettu Björkmanin ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.