Aluevaltuusto, kokous 16.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Perustelut

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (107 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. 

Kutsu on lähetetty 8.1.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto suoritti kokouksen nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut, yhteensä 58 valtuutettua.

Aluevaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Markus Pietikäinen saapui kokoukseen klo 18.04 tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valtuusto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.