Aluevaltuusto, kokous 16.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Eron myöntäminen Tiina Sinkkoselle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä

IUHVADno-2023-4278

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand, 
sähköposti: lilian.andergard-stenstrand(at)itauusimaa.fi

 

Tiina Sinkkonen (KOK+KD) on 13.12.2023 lähettämällään sähköpostillaan pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta luottamushenkilöiden paikkamuutosten vuoksi. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on hyvinvointialuelain 84 §:n mukaan valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Tarkastuslautakunta toimikaudelle 2022-2025:

Jäsen

Varajäsen

Mia Myllys KOK + KD

puheenjohtaja

Kari Jahnsson KOK + KD

Johanna Aaltonen SDP

varapuheenjohtaja

Tero Aaltonen VAS

Hannu Ollikainen RKP

Martin Segerstråle RKP

Petra Paakkanen RKP

Malin Havila RKP

Johan Söderberg RKP

Björn Sundqvist RKP

Ari Oksanen KOK + KD

Hannele Luukkainen KOK + KD

Tiina Sinkkonen KOK + KD

Pirkko Parjanen KOK + KD

Minna Tirkkonen SDP

Auli Lehto-Tähtinen SDP

Marko Piirainen SDP

Mikko Valtonen SDP

Timo Raivio VIHR

Harri Lehtonen VIHR

Ilkka Sillanpää PS

Kari Pauloaho PS

Sonja Hällfors KESK

Lenita Niemelä KESK

Sandra Riipi LIIK

Danita Westphal LIIK

 

Hyvinvointialuelain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 

1) aluehallituksen jäsen;

2) henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

3) henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

 1. myöntää Tiina Sinkkoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen, ja
 2. valita uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

 1. myöntää Tiina Sinkkoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen, ja
 2. valita uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Lilian Andergård-​Stenstrand,​ 
sähköposti: lilian.andergard-​stenstrand(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Aluehallitus: 

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto päättä 

 1. myöntää Tiina Sinkkoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen,​ ja
 2. valita uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto päätti 

 1. myöntää Tiina Sinkkoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen,​ ja
 2. valita Minna Raumannin uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Tiina Sinkkonen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosaisjäävi) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Valtuutettu Jorma Wiitakorpi esitti KOK+KD-ryhmän puolesta, että Minna Raumanni valitaan tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus (Aluevalitus)

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella aluevalituksella.

Valitusaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen:

Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.
​​​​​helsinki.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

 

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää: Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 15.00.