Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan perustaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

IUHVADno-2023-3833

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: sosiaalityön johtaja Hanna Kaunisto, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Valtioneuvosto on antanut asetukset valtakunnallisesta sekä hyvinvointialueiden toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista. Neuvottelukuntien tehtävistä on säädetty 1.1.2023 voimaantulleessa toimeentulotukilaissa 27e § seuraavasti: Hyvinvointialue asettaa alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan. Toimeentulotukilain pykälää on täsmennetty Asetuksella alueellisista toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista (1197/2022).

Alueellisen neuvottelukunnan perustaminen on lakisääteinen velvoite. Neuvottelukunta raportoi toiminnastaan Sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Neuvottelukunnan toiminta edistää linjakasta yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tarjoaa foorumin käsitellä toimeentuloon vaikuttavien etuuksien ja palveluiden yhteensovittamista alueella. Neuvottelukunta ei käsittele yksilöasiakkuuksia eikä sillä ole päätösvaltaa, mutta se voi antaa suosituksia tai linjata toimintatavoista lain ja asetusten puitteissa.

Alueellisen neuvottelukunnan asettaa hyvinvointialue. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta koostuu hyvinvointialueella toimivien viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajista sekä Kansaneläkelaitoksen edustajasta, jonka Kansaneläkelaitos ilmoittaa. Kansalaisyhteiskunnan edustus pyydetään nimeämään hyvinvointialueen kumppanuuspöydän edustajistosta.

Puheenjohtajan tulee olla hyvinvointialueen viranhaltija. Hyvinvointialue määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hyvinvointialue voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita. Esitetään, että Itä-Uudenmaan alueellisessa toimentulotuen neuvottelukunnassa on kuusi jäsentä puheenjohtajan ja puheenjohtajan lisäksi. Kansaneläkelaitosta pyydetään nimeämään enintään kaksi edustajaa varajäsenineen neuvottelukuntaan sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kumppanuuspöytää nimeämään yhden edustajan ja varajäsenen 8.12.2023 mennessä. Jäsenten nimeämisen jälkeen aluehallitus päättää kokouksessaan 21.12.2023 toimeentulotuen neuvottelukunnan asettamisesta nelivuotiskaudelle 2024–2027.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää hyväksyä Itä-Uudenmaan alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan rakenteen kuvatun mukaisesti. Lisäksi aluehallitus pyytää Kansaneläkelaitosta nimeämään kaksi ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Kumppanuuspöytää nimeämään yhden edustajansa neuvottelukuntaan 8.12.2023 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.