Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Neljän uuden palomiehen viran perustaminen

IUHVADno-2023-3830

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: pelastusjohtaja Peter Johansson,
etunimi.sukunimi(at)pelastustoimi.fi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on ennestään olemassa neljä (4) palomiehen palvelussuhdetta, jotka ovat toimia. Palomiehen tulisi olla virkasuhteessa, ja sen vuoksi esityksenä on, että toimet muutetaan viroiksi. Kaikki muut palomiesten palvelussuhteet ovat virkoja. Toimien muuttaminen viroiksi ei vaikuta palkkaukseen eikä muuta henkilöstön kokonaismäärää.

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan (50 §). Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa säädetty virkasuhteeseen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää

  1. perustaa neljä (4) uutta palomiehen virkaa ja 
  2. että virkojen kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011 § 6) miehistöltä edellyttämä kelpoisuus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.