Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäperiaatteet ja viestintäohjelma

IUHVADno-2023-3828

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: viestintäjohtaja Mika Kosunen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 8 § mukaan aluehallitus johtaa hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista hyvinvointialueen toiminnasta. Aluehallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista suomeksi ja ruotsiksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän periaatteet toimivat perustana kaikelle hyvinvointialueen viestinnälle. Ne ohjaavat toimintaa myös silloin, kun viestintää kehitetään ja muutetaan toimintaympäristön tuomien muutosten myötä. Viestinnän periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä ja niiden laatimisessa on huomioitu Valtioneuvoston viestinnän suositukset 2023.

Hyvinvointialueen viestintä ja tiedottaminen sekä niiden toteuttamiseen liittyvät vaatimukset pohjautuvat useampaan lakiin ja ensisijaisesti viestinnän periaatteet lähtevätkin siitä, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintä täyttää sille kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset. Lakisääteisyyden lisäksi hyvinvointialueen viestinnän noudattaa organisaation yhteisiä arvoja sekä edistää näiden toteutumista.

Lainsäädännön ja arvojen näkökulmasta viestinnän periaatteissa otetaan kantaa muun muassa viestinnän kohderyhmiin ja näiden tarpeiden huomioimiseen, hyvinvointialueen viestinnän kanaviin, viestinnän saavutettavuuteen ja kaksikielisyyteen, viestinnän vastuisiin sekä viestinnän rooliin osallisuuden toteutumisessa.

Hyvinvointialueen viestintäohjelma on laadittu linjaamaan, mitä strategiakauden 2023–2026 aikana viestinnässä tavoitellaan ja mihin osa-alueisiin viestinnässä erityisesti panostetaan.

Viestintäohjelma on valmisteltu rinnakkain viestinnän periaatteiden kanssa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän yleiset periaatteet ja viestintäohjelma ovat liitteenä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Hyvinvointialuehallitus päättää

  1. hyväksyä viestintäperiaatteet ja
  2. merkitä viestintäohjelman tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.