Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1-9/2023

IUHVADno-2023-3791

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Minna Sevón, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:ssä on säädetty hyvinvointialueen velvoitteesta tuottaa tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen on salassapitosäädösten estämättä toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muut säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin taloustietovarantoon. Valtioneuvoston asetuksen 462/2022 3 §:n mukaan hyvinvointialueen on toimitettava neljännesvuositiedot ajalta tammikuun alusta syyskuun loppuun viimeistään saman vuoden lokakuun 31 päivänä. Vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus on laadittu 30.9.2023 tilanteen mukaisesti.

Tammi – syyskuussa 2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 30,5 miljoonaa euroa, joka on 69 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla.

Toimintakuluja kertyi tammi – syyskuussa 323,9 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 75 prosenttia. Vielä keväällä ennustettiin henkilöstökulujen osalta syntyvän talousarvioylitystä neuvoteltujen palkankorotusten kustannusvaikutusten ja palkkaharmonisoinnin myötä. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön, joten henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 4,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 14,4 miljoonalla eurolla. Asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 4,3 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 18,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ennustetaan syntyvän 3,1 miljoonaa euroa ylitystä talousarvioon nähden. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 10,5 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeriö on julkaissut 10.10.2023 päivitetyt laskelmat hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta, joka on noin 680 miljoonaa euroa. Kertakorvauksesta maksettiin keväällä 2023 ennakkomaksuna 150 miljoonaa euroa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitusta korjaava kertakorvaus on 13,6 miljoonaa euroa, josta on maksettu ennakkoon tammi – maaliskuussa 2,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan valtion rahoitus toteutuu 12,8 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana.

Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -22,2 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tulosennuste on -23,2 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 4,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Hyvinvointialueen investointien toteumaprosentti talousarviosta on ainoastaan 7 prosenttia. Rakennushankkeiden osalta suunnittelutyö on käynnistynyt, mutta ennakoitua hitaammin. Koneiden ja kaluston reilun 3 miljoonan euron investointimäärärahasta on käytetty syyskuun loppuun mennessä noin 0,7 miljoonaa euroa lähinnä pelastuslaitoksen ajoneuvoihin ja kalustoon.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.