Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Ikääntyneiden palveluiden virkajärjestelyt 1.12.2023 alkaen

IUHVADno-2023-3823

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausta on kehitetty siten, että se vastaisi aiempaa paremmin palvelutarpeeseen. Toimintaa on yhtenäistetty ja ikääntyneiden asiakasohjaus toimii alueellisesti koko hyvinvointialueella.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä virka- ja tehtävänimikkeiden kirjo on ollut vaihteleva. Samaa tehtävää on tehty erilaisilla nimikkeillä. Osa asiakasohjauksen henkilöstöstä on ollut virkasuhteessa ja osa työsuhteessa.

Asiakasohjaajien tehtävänä on neuvoa, ohjata ja tehdä palvelutarpeen arviointeja alueen ikääntyneille asiakkaille. Toiminnan muutoksen myötä on käynyt ilmeiseksi, että samaa työtä tekevien nimikkeet ja virkarakenne tulee yhtenäistää. Koska asiakasohjauksen tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, eli päätöksentekoa, kaikkien tätä työtä tekevien tulee olla virkasuhteisia.

Hallintosäännön 48 § mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja virkanimikkeen muuttamisesta. Samassa yhteydessä aluehallituksen tulee päättää kelpoisuusehdoista. Esityksenä on, että kelpoisuusehdoksi määritetään soveltuva sosiaalihuoltoalan tai terveydenhuoltoalan AMK-tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä rekisteröinti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin. Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen osaaminen sekä toisen kotimaisen kielen suullinen tai työtehtävien edellyttämä kielitaito.

Ehdotuksena on, että virkanimikkeet muutetaan asiakasohjaajien viroiksi. Tällä hetkellä asiakasohjauksessa toimii työntekijöitä, joiden virkanimikkeitä ovat sosiaaliohjaaja, muistikoordinaattori, palveluohjaaja, terveydenhoitaja, perhehoidon ohjaaja, palvelukoordinaattori, erityissosiaaliohjaaja, asiakasohjaaja, palveluvastaava ja vastaava palvelukoordinaattori. Osa näistä nimikkeistä on virkasuhteisia ja osa työsuhteisia. Virkasuhteisten osalta aluehallitukselle esitetään, että virkanimikkeet muutetaan. Työsuhteisten osalta esitetään, että toimien tilalle perustetaan asiakasohjaajan virat. Palvelussuhteiden kokonaismäärä säilyy ennallaan.

Ne virat, joissa ei ole vakituista viranhaltijaa, laitetaan julkiseen hakuun.

Ne virat, jotka muutetaan työsuhteista virkasuhteisiksi, laitetaan sisäiseen hakuun viranhaltijalain (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta) 4 §:n nojalla.

Virkanimikkeiden yhtenäistämisen lisäksi on tarkoitus selkeyttää esihenkilörakennetta ja yhdenmukaistaa se hyvinvointialueen esihenkilörakennetta vastaavaksi.

Virkojen, toimien ja virkanimikkeiden muutoksista on pidetty yhteistoimintalain mukainen kuulemistilaisuus henkilöstölle 1.11.2023. Esihenkilöille on pidetty erillinen kuuleminen 4.9.2023. Yhteistoimintalain mukaisissa käsittelyissä ei ole esitetty järjestelyä vastustavia näkemyksiä.

Virkanimikemuutoksilla ei ole vaikutusta henkilön palkkaan eikä kelpoisuusehtoihin. Mahdolliset palkantarkistustarpeet arvioidaan erikseen palkkaharmonisaation yhteydessä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

 1. vastaavan palvelukoordinaattorin virkanimike muutetaan asiakasohjaajan virkanimikkeeksi ja
 2. palveluvastaavan virkanimike muutetaan asiakasohjauksen esihenkilön virkanimikkeeksi ja 
 3. erityissosiaaliohjaajan virkanimike muutetaan asiakasohjaajan virkanimikkeeksi ja
 4. palveluohjaajien (2) virkanimike muutetaan asiakasohjaajan virkanimikeeksi ja 
 5. palvelukoordinaattorien (7) virkanimike muutetaan asiakasohjaajan virkanimikkeeksi ja 
 6. sosiaaliohjaajan virkanimike muutetaan asiakasohjaajan virkanimikkeeksi ja 
 7. seuraavat neljä työsuhdetta muutetaan viroiksi perustamalla neljä asiakasohjaajan virkaa:
  • palveluohjaajan toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi
  • perhehoidon ohjaajan toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi
  • terveydenhoitajan toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi
  • muistikoordinaattorin toimi muutetaan asiakasohjaajan viraksi

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.