Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Henkilöstöstrategian päivittäminen vuosille 2024–2025

IUHVADno-2023-3821

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen,
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Voimassa oleva henkilöstöstrategia laadittiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäiselle toimintavuodelle (liite 1). Kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin, samalla linjattiin, että henkilöstöstrategia päivitetään vuosille 2024-2025.

Kun henkilöstöstrategia laadittiin, sen valmisteluun osallistettiin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä laajalti eri ammattialoilta ja eri organisaatiotasoilta. Eri menetelmin kartoitettiin näkemyksiä työn merkityksellisyydestä sekä hyvinvointialueen arvojen jalkautumisesta käytännön tasolle. Yhteistyökumppanina toimi Fambition Consulting Oy.

Henkilöstöstrategisiksi painopisteiksi nostettiin osaaminen ja kehittäminen, valmentava ja osallistava johtaminen, terveellinen ja turvallinen työ sekä osallisuus ja yhdessä tekeminen. Ensimmäisen toimintavuoden strategiaan kirjattiin toimenpiteet vuodelle 2023. Päivitetyssä versiossa on määritetty tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit vuosille 2024–2025. Päivitys on käsitelty ja hyväksytty yhteistoiminnallisesti hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä 18.10.2023. Päivitys on liitteenä 2.

Henkilöstöstrategian lisäksi tulevien vuosien henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä on kirjattu valmisteilla olevaan palvelustrategiaan sekä tuottavuusohjelmaan.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää hyväksyä henkilöstöstrategian päivityksen vuosille 2024–2025.

Päätös

Aluehallitus päätti hyväksyä henkilöstöstrategian päivityksen vuosille 2024–2025. Vuodelle 2024 tehdään täsmällisempi työsuunnitelma, josta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavan lauseen: Vuodelle 2024 tehdään täsmällisempi työsuunnitelma, josta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Arto Kujala saapui kokoukseen klo 18.26 tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.