Aluehallitus, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Aluevaltuuston 17.10.2023 päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan,​ jos aluehallitus katsoo,​ että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,​ aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen,​ aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä panemasta täytäntöön päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet,​ toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa,​ että sillä ei ole huomauttamista valtuuston 17.10.2023 päätösten laillisuudesta. Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Lotte-Marie Stenman poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.