Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Otto-oikeuden käyttäminen asiassa Päätösvallan delegointi 1.1.2023 alkaen

IUHVADno-2023-6

Perustelut

Palveluiden järjestäminen – lautakunta 28.12.2022 § 3

  

Valmistelu ja lisätiedot:

tuleva Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen

annika.immonen(at)itauusimaa.fi.

 

Palveluiden järjestäminen- lautakunnan tehtävistä määrätään hallintosäännön 27 §:ssä. Palveluiden järjestäminen- lautakunta käsittelee ja linjaa palvelukokonaisuuksien integraatioon, palveluiden saatavuuteen sekä hankinta- ja tuotantotapoihin liittyviä asioita. Lisäksi lautakunta vastaa lastensuojelulaissa hyvinvointialueelle määritellyistä tehtävistä.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan viranomainen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämistä koskevista päätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen kannalta on tärkeää, että päätösvalta on heti 1.1.2023 alkaen sitä tarvitsevilla viranhaltijoilla. Lautakunnan tulee siten delegoida päätösvaltaa, joka luonteeltaan on päivittäiseen työskentelyyn liittyvää julkisen vallan käyttöä. Julkista valtaa voi siirtää vain virkasuhteessa olevalle henkilölle.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan Palveluiden järjestäminen- lautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja. Koska sosiaali- ja terveysjohtaja aloittaa virassaan vasta 1.1.2023, lautakunta voi hallintosäännön 158 §:n mukaan erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lautakunta päättää hallintosäännön 150 §:n mukaan muiden kuin lautakunnan kokoonpanoon kuuluvien henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Liite:

Delegointiohje Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, viranhaltijoiden päätösvalta /Sote palvelujen tuottaminen

 

Puheenjohtajan päätösesitys:

Palveluiden järjestäminen- lautakunta päättää kuulla tulevaa sosiaali- ja terveysjohtajaa sekä sosiaalityön johtajaa ja siirtää päätösvaltaa liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

Palveluiden järjestäminen- lautakunta päätti yksimielisesti kuulla tulevaa sosiaali- ja terveysjohtajaa sekä sosiaalityön johtajaa ja siirtää päätösvaltaa liitteen mukaisesti.

 

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

 

----------

Aluehallitus 5.1.2023 § 4

Sosiaali- ja terveydenhuollon yli sataan lakiin tehtiin kesällä 2022 tarvittavat muutokset, jotta lainsäädäntö vastaisi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa säädettävää uutta järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta. Esimerkiksi lastensuojelulain (13.4.2007/417) lause ”Kunnassa lastensuojelun toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin (sosiaalihuollosta vastaava toimielin).” muutettiin muotoon ”Hyvinvointialue vastaa lastensuojelun toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.”

Aikaisemmin kunnan toiminnasta vastaava toimielin/lautakunta delegoi toimivaltaa edelleen viranhaltijoille, mutta päivitetyn lainsäädännön mukaan toimivalta on hyvinvointialueella. Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella (hallintosäännön 26 §). Näin ollen aluehallituksen tulee delegoida toimivaltaa edelleen viranhaltijoille, ja hyvinvointialuejohtaja on päättänyt käyttää asiassa hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää kumota Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöksen 28.12.2022 § 3 ja päättää siirtää päätösvaltaa liitteen mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti kumota Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöksen 28.12.2022 § 3 ja päätti siirtää päätösvaltaa liitteen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.