Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Tontin vuokraaminen Loviisan kaupungilta

IUHVADno-2023-3371

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna, 
etunimi.sukunim(at)itauusimaa.fi

Aluehallitus on 17.8.2023 § 202 hyväksynyt Loviisan uuden pelastusaseman hankesuunnitelman. Loviisan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 8.5.2023 § 144 päättänyt vuokrata paloaseman tontin 434-8-818-2 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tontin pinta-ala on 15 660 m2 ja tehokkuusluku on e=0,25. Rakennusoikeutta tontilla on 3915 k-m2. Vuokrauksen ehdoista on liitteenä maanvuokrasopimus. Sopimuksen mukaan tontin vuotuinen vuokra on 11 745 euroa, joka sidotaan elinkustannusindeksiin 1951:10 = 100 perusindeksi on syyskuu 2023 indeksiluku. Vuokra-aika on 50 vuotta; vuokra-aika alkaa 1.11.2023 ja päättyy 31.10.2073 

Tontti 434-8-818-2 on tarkoituksenmukaista vuokrata sopimuksen mukaan uuden Loviisan pelastusaseman sijoittumiseksi tontille.  

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää vuokrata tontin 434-8-818-2 Loviisan kaupungilta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Lotte-Marie Stenman poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.