Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen koskien sairaanhoitajan työsuhteisen tehtävän muuttamista vastaavan sairaanhoitajan työsuhteiseksi tehtäväksi

IUHVADno-2023-3182

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: johtava lakimies Salla Paavilainen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Mika Seikku ja Hannele Rajalahti ovat tehneet oikaisuvaatimuksen hyvinvointialuejohtajan päätöksestä 96 §/2023, joka koski sairaanhoitajan työsuhteisen tehtävän muuttamista vastaavan sairaanhoitajan työsuhteiseksi tehtäväksi. Vastaava sairaanhoitaja Hannele Rajalahti on päätöksen asianosainen, joten hänellä on oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen.  

Oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät oikaisuvaatimuksessaan, että vastaavan sairaanhoitajan nimikemuutoksen yhteydessä olisi tullut arvioida myös nimikkeeseen liittyvien lisätehtävien vaikutusta palkkaukseen. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ei vielä ole omaa yhteistoiminnassa työntekijöiden ja työnantajan kanssa neuvoteltua palkkarakennetta. Valtakunnallisella tasolla Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) ja työntekijäjärjestöt neuvottelevat uudesta tasopalkkajärjestelmästä, joka tulee korvaamaan aiemman tehtävän vaativuuden arviointiin perustuneen palkkajärjestelmän. Keskustason neuvottelujen jälkeen hyvinvointialue pääsee viemään päätökseen hyvinvointialueen oman tasopalkkajärjestelmän. Parhaillaan hyvinvointialueella on valmisteilla palkkojen määrittäminen muun muassa esihenkilöiden sijaisille, tiimivastaaville ja pääkäyttäjille. Ennen palkkajärjestelmän laatimista ei voida määrittää yksittäisten työntekijöiden lisävastuista mahdollisesti maksettavia palkanlisiä. 

Hannele Rajalahden nimike on muutettu vastaavaksi sairaanhoitajaksi. Oikaisuvaatimuksessa hän esittää, että nimikemuutoksen yhteydessä myös tehtäväkohtaisen palkan olisi tullut nousta lisävastuiden myötä. 

Hannele Rajalahden palkka on tällä hetkellä noin 20 euroa korkeampi kuin hyvinvointialueen tämänhetkisen palkkataulukon mukainen vastaavan sairaanhoitajan palkka. Palkka on siis nykyisen palkkajärjestelmän mukainen. Tulevissa palkkaneuvotteluissa arvioidaan myös vastaavan sairaanhoitajan tehtävän lisävastuista mahdollisesti maksettavia palkanlisiä. Mikäli palkkaa päädytään neuvottelujen jälkeen nostamaan, tehdään siitä erillinen päätös ja mahdolliset lisät maksetaan takautuvasti tehtävien muuttumisesta saakka. 

Ehdotus

Vs. hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus antaa yllä olevan vastauksena oikaisuvaatimukseen. Aluehallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että esittelijä poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi ja sosiaali- ja terveysjohtaja toimi esittelijän sijaisena (yleislausekejäävi).


Muutoksenhaku

 

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.                 

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42079

Puhelinnumero: 029 56 42000                  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Mikäli valitusviranomaisen päätös saadaan toimittaa sähköisesti pitää myös ilmoittaa sähköpostiosoite.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Maksua ei kuitenkaan peritä yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitetuista palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä yksityishenkilön vireille panemissa asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan määrättyjä asiakasmaksuja. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan hyvintointialueen kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.