Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Kaksikielisyysohjelman hyväksyminen

IUHVADno-2023-385

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

21 hyvinvointialueesta seitsemän on kaksikielisiä. Nämä ovat Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Länsi-Uusimaa, Vantaa-Kerava, Itä-Uusimaa ja Kymenlaakso. Näiden lisäksi Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat kaksikielisiä. Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi kaksikielisen hyvinvointialueen alueella siten, että asiakas saa ne valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi (järjestämislain 5 §). Uudistuksen myötä oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua sekä suomen että ruotsin kielellä laajenee maantieteellisesti. Tämä johtuu siitä, että kaksikielisen hyvinvointialueen on järjestettävä palvelut suomen- ja ruotsin kielellä myös sen alueella olevissa yksikielisissä kunnissa, joissa palvelu aiemmin on järjestetty kunnan kielellä. Kieliohjelma on tapa varmistaa kielellisten oikeuksien toteutuminen osana kaikkea hyvinvointialueen toimintaa.

Kansalliskielilautakunta on asettanut tavoitteeksi, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle laaditaan kieliohjelma kesään 2023 mennessä.

Ehdotus

Hallintojohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta käy lähetekeskustelua liitteenä olevasta kieliohjelmaluonnoksesta.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta kävi lähetekeskustelun kieliohjelmaluonnoksesta. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan ja kutsuu kokoukseen alan asiantuntijan.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hallintojohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta kuulee Folktingetin Christine Kotzevia, joka on sosiaali- ja terveysasioiden erityisasiantuntija, sekä jatkaa kieliohjelman työstämistä. 

Päätös

Kansalliskielilautakunta merkitsi Kotzevin esityksen tiedoksi ja se jatkaa työtään kieliohjelman luomiseksi. Viranhaltijaehdotus kieliohjelmaksi lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse kommentoivaksi ennen lautakunnan seuraavaa kokousta, jossa ehdotus kieliohjelmaksi käsitellään.

Hyvinvointialueen henkilökunnalle tullaan myös järjestämään kyselytutkimus, jolla kartoitetaan henkilökunnan suomen ja ruotsin kielen taitoja.

Perustelut

Viranhaltijaehdotus kieliohjelmaksi on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköpostitse kommentoivaksi.

Ehdotus

Hallintojohtaja:

Kansalliskielilautakunta jatkaa työtään kieliohjelman luomiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta jatkaa työtään kieliohjelman luomiseksi ja syksyksi laaditaan uusi luonnos. Asia lähetetään myös lausuntokierrokselle.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

Kansalliskielilautakunta päätti 10.5.2023 § 22, että kaksikielisyysohjelma lähetetään lausuntokierrokselle.

Palvelujen järjestäminen -lautakunta on 14.6.2023 § 74 antanut seuraavan lausunnon:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta on vastaanottanut Kansalliskielilautakunnan kieliohjelman ja kiittää erinomaisesta ja perusteellisesta työstä. Pitkällä tähtäimellä lautakunta peräänkuuluttaa konkreettisia mittareita asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta hyvinvointialue voi seurata kieliohjelman noudattamista ja henkilöstön kielitaidon kehittymistä hyvinvointialueella. Lautakunta peräänkuuluttaa myös selkeästi nimettyjä vastuuhenkilöitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi lautakunta esitti seuraavan teknisen korjauksen ruotsinkieliseen ohjelmaan: kohta 1.1.:teksti ruudussa 3 Toimenpiteet korjataan niin, että skrivas korjataan skrivs-muotoon.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta on 13.6.2023 § 17 lausunut seuraavaa:

Kaksikielisyysohjelma on tärkeä dokumentti kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on 15.6.2022 hyväksytty oma kielisuunnitelma.

Valmius- ja turvallisuuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kohdassa 1.1 ja 1.2 lähtökohtana on potilas, ja säännön kirjausten lähtökohtina ovat sote ja potilastyö. Lautakunta esittääkin, että kohdat joissa mainitaan potilas, muutetaan muotoon asiakas, mikäli kyseessä ei ole ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva kohta.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta käsittelee kaksikielisyysohjelmaa kokouksessaan 6.9.2023.

Ehdotus

Hallintojohtaja:

Kansalliskielilautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot ja ottaa ne huomioon kaksikielisyysohjelman jatkotyöstämisessä. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan lausunnon saavuttua.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (tarkastuslautakunta - kirjoitusvirhe korjattu 28.8.2023) kansalliskielilautakunta kävi kieliohjelmaa koskevan lähetekeskustelun ja merkitsi tiedoksi saapuneet lausunnot, jotka lautakunta ottaa huomioon kaksikielisyysohjelman jatkotyöstämisessä. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä, kun kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta on antanut kieliohjelmasta oman lausuntonsa.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Kansalliskielilautakunta päätti 10.5.2023 § 22, että kaksikielisyysohjelma lähetetään lausuntokierrokselle. Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta on lausunut asiasta 13.6.2023 § 17 ja palvelujen järjestäminen -lautakunta on lausunut 14.6.2023 § 74.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta on 6.9.2023 § 32 lausunut seuraavaa:

Kehittäminen ja yhteistyö-lautakunta on vastaanottanut Kansalliskielilautakunnan kieliohjelman ja kiittää hyvin valmistellusta työstä. Kaksikielisyysohjelma on tärkeä dokumentti sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseksi että henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi kaksikielisyysohjelma varmistaa hyvinvointialueen arvojen toteutumista.

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että hyvinvointialuetta koskevan ohjelman tulee käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja konserni- ja strategiapalveluiden palvelut. Johdannossa tämä tulisi nostaa vahvemmin esiin. Luonnoksessa korostuu vahvasti kieliohjelman merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Lisäksi lautakunta esittää, että ohjelmassa käytetään systemaattisesti muotoa ”asiakas” ”potilaan” sijaan.

Lautakunta toivoo, että ohjelmassa määritetään selkeästi vastuuhenkilöt asetettujen tavoitteiden seuraamiseksi ja saavuttamiseksi. Tämä on tärkeää myös omavalvonnan näkökulmasta. Lautakunta toteaa, että osallistaminen kaksikielisyysohjelman valmistelussa jää vähäiselle huomiolle ja pyytää ohjelman päivittämisen yhteydessä kiinnittämään huomiota laajempaan osallistamiseen.

Kaksikielisyysohjelmaa on päivitetty siten, että mittareita ja vastuuhenkilöitä/-tahoja on lisätty (punaisella). Myös Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen 15.6.2022 hyväksytty kielisuunnitelma mainitaan kaksikielisyysohjelmassa, ja se löytyy tämän asian oheismateriaalina.

Ehdotus

Hallintojohtaja: 

Kansalliskielilautakunta merkitsee tiedoksi kehittäminen ja yhteistyö-lautakunnan lausunnon ja viimeistelee liitteenä olevaa kaksikielisyysohjelmaa. Kansalliskielilautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että se hyväksyy kaksikielisyysohjelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Kansalliskielilautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että se hyväksyy kaksikielisyysohjelman liitteen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kansalliskielilautakunta merkitsi tiedoksi kehittäminen ja yhteistyö-lautakunnan lausunnon ja viimeisteli liitteenä olevaa kaksikielisyysohjelmaa.

Seuraavat muutokset kaksikielisyysohjelmaan hyväksyttiin yksimielisesti:

Johdantoon lisättiin sanat ”ja valvoo niitä” lauseeseen ”Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on myös sisäinen verkosto, joka vastaa hyvinvointialueen erilaisista ruotsinkielisistä toiminnoista ja valvoo niitä”.

Kohdan 1.2 ensimmäiseen ruutuun Toimenpiteet-sarakkeeseen lisättiin ”Kielilähettiläs edistää kielenkäyttöä henkilökunnan kesken”.

Kohdan 1.2 toiseen ruutuun Tavoitteet-sarakkeeseen lisättiin sana ”työaikana” tekstin loppuun ”Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää kielitaitoaan työaikana.”

Kohdan 1.2 kolmanteen ruutuun Tavoitteet-sarakkeeseen lisättiin ”ja kielilipuissa” lauseen loppuun ”Henkilöstön kielitaito ja molempien kielten käyttö näkyy palkkauksessa ja kielilipuissa.”

Lisäksi jäsen Jeanette Broman ehdotti kohtaan 1.3 ensimmäiseen ruutuun Tavoitteet-sarakkeen lauseen ”Ostopalveluiden hankinnassa vaaditaan palvelut molemmilla kielillä” seuraavaa lisäystä lauseen loppuun ”kuitenkin huomioiden kokonaistilanne ja asiakastarve.” Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy kaksikielisyysohjelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.