Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös

IUHVADno-2023-1475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on saanut palvelutasopäätöksen valmistelun lähes valmiiksi. Se toimitetaan AVI:iin lausunnolle 30.6.2023 mennessä. Palvelutasopäätös toimitetaan hyvinvointialueen muille lautakunnille lausunnolle: Kansalliskielilautakunta / Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta / Palvelujen järjestäminen -lautakunta

Lausuntoa ei pyydetä vaikuttamistoimielimiltä.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta itse käsittelee palvelutasopäätöksen elokuun kokouksessaan.

Syyskuun kokouksen jälkeen palvelutasopäätös toimitetaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päättää, että Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä pyydetään lausuntoa hyvinvointialueen muilta lautakunnilta niin, että se on pelastuslaitoksen käytössä viimeistään 7.9.2023.

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti, että Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä pyydetään lausuntoa hyvinvointialueen muilta lautakunnilta niin, että se on pelastuslaitoksen käytössä viimeistään 7.9.2023.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti 13.6.2023 § 21 pyytää Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä lausuntoa hyvinvointialueen muilta lautakunnilta niin, että se on pelastuslaitoksen käytössä viimeistään 7.9.2023.

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kansalliskielilautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelaissa määrättyjen tehtävien lisäksi mm. selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua.

Ehdotus

Hallintojohtaja:

Kansalliskielilautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kansalliskielilautakunta panee huolestuneena merkille niin valtakunnallisen pelastajapulan kuin sopimushenkilöstön rekrytoinnin tuomat haasteet palvelutuotannolle. Erityinen huoli on ruotsinkielisen henkilöstön rekrytointiongelmista, jotka korostuvat Itä-Uudellamaalla.

Kansalliskielilautakunta kannattaa palvelutasopäätöksessä mainittua ehdotusta Helsingin Pelastuskoulun suuremmasta vastuusta pelastajien kouluttamisessa. Jos Helsingin Pelastuskoulu kouluttaisi jatkossa pelastajia koko Suomen tai koko pääkaupunkiseudun tarpeeseen, koulutus vastaisi resurssipulaan ja vaikuttaisi positiivisesti myös Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen rekrytointihaasteisiin. Olisi tärkeää säilyttää pelastajakoulutus Uudellamaalla ja järjestää säännöllisesti myös ruotsinkielistä pelastajakoulutusta.

Kansalliskielilautakunta pitää erittäin tärkeänä, että turvallisuusviestinnän ja -koulutusten toteuttamisessa huomioidaan kohderyhmistä riippuen myös eri erityis- ja kieliryhmät sekä heidän tarpeensa, vaikkakin tehtävä voi olla haastava yhä kansainvälisemmässä yhteiskunnassa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kaksikielisellä alueella, joten erityisesti on huolehdittava ruotsinkielisen palvelun tarjonnasta.

Kansalliskielilautakunta toteaa lisäksi, että palvelutasopäätöksessä on hyvin otettu huomioon alueen kaksikielisyys, rekrytointi- ja kielihaasteet todeten. Kansalliskielilautakunta seuraa ja arvioi jatkossakin hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen saatavuutta ja laatua.

Pykälä tarkistetaan heti. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kansalliskielilautakunta panee huolestuneena merkille niin valtakunnallisen pelastajapulan kuin sopimushenkilöstön rekrytoinnin tuomat haasteet palvelutuotannolle. Erityinen huoli on ruotsinkielisen henkilöstön rekrytointiongelmista, jotka korostuvat Itä-Uudellamaalla.

Kansalliskielilautakunta kannattaa voimakkaasti palvelutasopäätöksessä mainittua ehdotusta Helsingin Pelastuskoulun suuremmasta vastuusta pelastajien kouluttamisessa. Jos Helsingin Pelastuskoulu kouluttaisi jatkossa pelastajia koko Suomen tai koko pääkaupunkiseudun tarpeeseen, koulutus vastaisi resurssipulaan ja vaikuttaisi positiivisesti myös Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen rekrytointihaasteisiin. Olisi tärkeää säilyttää pelastajakoulutus Uudellamaalla ja järjestää säännöllisesti myös ruotsinkielistä pelastajakoulutusta.

Kansalliskielilautakunta pitää erittäin tärkeänä, että turvallisuusviestinnän ja -koulutusten toteuttamisessa huomioidaan kohderyhmistä riippuen myös eri erityis- ja kieliryhmät sekä heidän tarpeensa, vaikkakin tehtävä voi olla haastava yhä kansainvälisemmässä yhteiskunnassa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kaksikielisellä alueella, joten erityisesti on huolehdittava ruotsinkielisen palvelun tarjonnasta.

Kansalliskielilautakunta toteaa lisäksi, että palvelutasopäätöksessä on hyvin otettu huomioon alueen kaksikielisyys, rekrytointi- ja kielihaasteet todeten. Kansalliskielilautakunta seuraa ja arvioi jatkossakin hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen saatavuutta ja laatua.

Lautakunta ehdottaa lisäksi seuraavaa lisäystä palvelutasopäätöksen kohtaan 4.4.2:  ”Myös sopimuspalokuntien tulee saada niille suunnattu koulutus ruotsin kielellä”.

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

Kokouskäsittely

Lautakunta päätti yksimielisesti voimakkaasti kannattaa palvelutasopäätöksessä mainittua ehdotusta Helsingin Pelastuskoulun suuremmasta vastuusta pelastajien kouluttamisessa. 

Kjell Grönqvist teki ehdotuksen lisätä seuraava lause palvelutasopäätöksen kohtaana 4.4.2: ”Myös sopimuspalokuntien tulee saada niille suunnattu koulutus ruotsin kielellä”. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä on pyydetty lausunnot edellisen kokouksen mukaisesti Kansalliskielilautakunnalta, Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnalta ja Palveluiden järjestäminen -lautakunnalta 7.9.2023 mennessä.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, AVI, on antanut oman lausuntonsa ja täydennyspyynnöt 25.7.2023. Näiden perusteella on palvelutasopäätöstä täydennetty ja muutettu.

Täydennetty palvelutasopäätösesitys on toimitettu nyt lautakunnalle tutustumista varten tämän esityslistan liitteenä. Lopullinen päätös aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle lähettämistä varten tehdään seuraavassa kokouksessa 12.9.2023.

Koska materiaali on varsin laaja, sitä käydään läpi tässä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta keskustelee asiasta, ja merkitsee palvelutasopäätöksen tiedoksi.

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta keskusteli asiasta, ja merkitsi palvelutasopäätöksen tiedoksi.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
kehittämisjohtaja Katja Blomberg, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi
 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä on pyydetty lausunnot kansalliskielilautakunnalta, kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnalta sekä palveluiden järjestäminen -lautakunnalta 7.9.2023 mennessä. 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antanut oman lausuntonsa ja täydennyspyynnöt 25.7.2023. Näiden perusteella on palvelutasopäätöstä täydennetty ja muutettu. Palvelutasopäätös on laaja dokumentti ja pelastusjohtajaa on pyydetty kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan kokoukseen 6.9.2023 esittelemään palvelutasopäätöstä tarkemmin.  

Ehdotus

Kehittämisjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta lausuu seuraavasti: 

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta on vastaanottanut varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan lausuntopyynnön pelastustoimen palvelutasopäätöksestä ja kiittää kattavasti valmistellusta työstä. Palvelutasopäätös on tärkeä pelastustoimea ohjaava dokumentti, joka varmistaa pelastustoimen palvelun laadun.  

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta ehdottaa, että dokumentista poistetaan sellaiset käsitteet, jotka eivät olleet käytössä enää 1.1.2023 jälkeen. Esimerkiksi sairaanhoitopiiri (mm. luku 4.2.6) on vanhentunut käsite.  

Lisäksi lautakunta esittää, että pelastustoimen palvelutasopäätös olisi läpinäkyvyyden vuoksi julkinen dokumentti. Useiden hyvinvointialueiden palvelutasopäätökset ovat luettavissa hyvinvointialueiden verkkosivulla ja vastaava toimintatapa Itä-Uudenmaalla olisi toivottavaa. Palvelutasopäätöksessä kuvatut palvelut toteutetaan pelastuslaitoksen toimialueella arvojen mukaisesti yhdenvertaisin suunnitteluperustein ja sen vuoksi palvelutasopäätöksen tulisi olla myös alueen asiakkaiden saavutettavissa.   

Luvussa 1.1 Painopisteet ja strategiset linjaukset kuvataan painopisteiden yhteyttä valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin, HIKLU-alueen tavoitteisiin ja sisäministeriön hallinnonalan strategisiin tavoitteisiin. Luvussa viitataan myös hyvinvointialuestrategiaan. Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toivoo täsmennystä siihen, mihin hyvinvointialuestrategian kriittiseen menestystekijään palvelutasopäätöksessä kuvatut painopisteet ja strategiset linjaukset ovat yhteydessä.  

Luvussa 1.4 Tuottamisen ohjaus ja valvonta kuvataan hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelmaa sekä omavalvonnan merkitystä. Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää, että palvelutasopäätöksessä kuvataan tarkemmin, miten pelastustoimen omavalvontaohjelma ja hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelma linkittyvät ja suhteutuvat toisiinsa.  

 

  

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Jäsen Eila Kohonen teki muutosesityksen, jonka mukaan kehittämisjohtajan päätösesityksestä poistettaisiin lauseet:

"Lisäksi lautakunta esittää, että pelastustoimen palvelutasopäätös olisi läpinäkyvyyden vuoksi julkinen dokumentti. Useiden hyvinvointialueiden palvelutasopäätökset ovat luettavissa hyvinvointialueiden verkkosivulla ja vastaava toimintatapa Itä-Uudenmaalla olisi toivottavaa."

Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Perustelut

Valmistelut ja lisätiedot:
Marjut Helske
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-​Uudenmaan pelastuslaitos on pyytänyt lausuntoa mm. palvelujen järjestäminen -lautakunnalta Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä 7.9.2023 mennessä. 

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta antaa lausuntonsa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä ja huolehtii, että pelastuslaitos saa lausunnon viimeistään 07.09.2023 tiedokseen.

Pykälä tarkastetaan heti kokouksessa. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti antaa seuraavan lausunnon Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä. 

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta haluaa ensiksi kiittää alueemme pelastuspalveluiden perusteellisesta arvioinnista ja suunnitelmasta.

Palvelujen järjestäminen -lautakunta haluaa myös mielellään nostaa esille seuraavat näkökulmat:

  • Alueen koon, pitkät etäisyydet ja alueen erityisluonteen (Kilpilahti, Lovisan reaktorit) huomioon ottaen on äärimmäisen tärkeää, että pelastuslaitoksen henkilöstöresurssit ovat riittävät ja kaksikieliset. Siinä määrin kuin Helsingissä on mahdollista kehittää palomiesten ja muun pelastushenkilöstön koulutusta myös ruotsin kielellä, tulisi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimia aktiivisesti tämän eteen.
  • Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen on myös tärkeää tukea ja kouluttaa kansalaisia kaikilla mahdollisilla tavoilla, jotta he voisivat osallistua sopimuspalokunnan toimintaan.
  • Erityisesti alueen iäkkäitä ja vammaisia asukkaita huomioiden on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, jotta voidaan ennaltaehkäisevästi edistää turvallisuutta kotona.

 

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa. 

Valmistelija

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: Tomi Pursiainen, tomi.pursiainen@pelastustoimi.fi

Hallintosääntö 27 §/ Lautakunnan tehtävät

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 3 §, 6 §, 18 §

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/21.5.1999) 24 §

Uhkasakkolaki (1113/14.12.1990)

 

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta käsittelee Kansalliskielilautakunnan, Palveluiden järjestäminen -lautakunnan ja Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan antamat lausunnot.

Lautakunnalle esitellään palvelutasopäätös siinä muodossa, kuin se Etelä-Suomen aluehallintoviraston esittämien lisäysten ja lautakuntien vastineiden jälkeen on virkamiestyönä valmisteltu.

Pelastuslaitoksen palvelutasosta päättää Laki pelastustoimen järjestämisestä 6 §n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto. Saman §n mukaan palvelutasopäätöksen tulee olla voimassa määräajan. Pelastuslaitos esittää, että palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2024-31.12.2026.

Palvelutasopäätös on Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta mukaisesti salassa pidettävä viranomaisen asiakirja.

24 § mom 8

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:

8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua taikka turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaista tutkintaa, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta tai sen kehittämistä, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin varautumista, vaarantaisi turvallisuustutkinnan tai sen tarkoituksen toteutumisen, vaarantaisi tiedon saantia tutkintaa varten taikka loukkaisi onnettomuuden, vaaratilanteen tai poikkeuksellisen tapahtuman uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään; (20.5.2011/528)

 

Ehdotus

Esittelijä

Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Pelastusjohtaja:

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päättää esittää liitteen mukaista Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi, ja että sen voimassaoloaika päätetään olevan 1.1.2024-31.12.2026.

Lisäksi lautakunta esittää, että palvelutasopäätös merkitään Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § mukaisesti salaiseksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti esittää liitteen mukaista Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi, ja että sen voimassaoloaika päätetään olevan 1.1.2024-31.12.2026.

Lisäksi lautakunta esittää, että palvelutasopäätös merkitään Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § mukaisesti salaiseksi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Marjut Helske, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ajalle 1.1.2024-31.12.2026 liitteen mukaisesti. Palvelutasopäätös merkitään laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n mukaisesti salaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen neljäntenä asiana, § 244 jälkeen. Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Marika Railila poistui kokouksesta klo 19.49, tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.