Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Hyvinvointikeskuksen suunnittelun käynnistäminen

IUHVADno-2023-3363

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:  
hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist 
kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Aluehallitus on 25.5.2023 § 166 perustanut työryhmän koordinoimaan investointihankkeiden suunnittelua. Asian valmistelussa todettiin mm. seuraavaa: 

”Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa ei toistaiseksi ole varauksia uusiin tai korvaaviin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palveleviin rakennushankkeisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation parantamiseksi on tarkoituksenmukaista katsoa koko aluetta ja palveluverkkoa ml. HUS-yhtymän erikoissairaanhoidon toimintoja. HUS-yhtymän Porvoon sairaalan laaja peruskorjaus tai uudisrakennus tulisi toteuttaa 2020-luvun loppupuolella ja hyvinvointialueen käytössä oleva Näsin terveyskeskus vaatii osaltaan toimenpiteitä samalla suunnittelukaudella. HUS-yhtymän ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen investointitarpeet ovat merkittäviä ja sidoksissa valtion rahoitukseen.  

Todennäköisesti investointihankkeiden laajuudesta ja investointivaltuuksista joudutaan neuvottelemaan erikseen sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa, joten eri vaihtoehtoja on suunniteltava huolella sekä toiminnallisesta että taloudellista näkökulmasta. Sote-uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista pohtia mahdollista yhteishanketta, jossa voidaan huomioida erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden integraatio. Sairaalaan ja hyvinvointikeskukseen on tarkoituksenmukaista suunnitella laajasti eri hyvinvointialueen vastuulla olevia toimintoja ja varsinaisissa sairaalatoiminnoissa voidaan lisäksi hyödyntää yhteistä logistiikkaa, ruokahuoltoa ja teknisiä tukipalveluita. ” 

Samalla aluehallitus päätti, että työn etenemisestä raportoidaan aluehallitukselle ja varsinaiset linjauspäätökset tehdään aluehallituksessa erillisestä esittelystä. 

Porvoon kaupungin kanssa on tarpeen aloittaa keskustelut hyvinvointikeskuksen sijainnista ja samalla selvittää hankkeen kaavoitustarpeet. Hanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin omistamalle maalle.

Arkkitehtitoimisto Arcon kanssa on käyty neuvotteluja hyvinvointikeskuksen alustavasta suunnittelusta sekä materiaalin tuottamisesta eri sidosryhmien kanssa käytävän keskustelun pohjaksi. Tarjouspyyntö sisälsi tulevaisuuden vision hyvinvointikeskuksesta, jossa erityisesti huomioidaan nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja teknologian kehittyminen. Tavoitteena on löytää konsepti rakennukseen määrittelemällä ensin toiminta vision ja mission kautta. Näin ollen rakennussuunnittelussa huomioidaan alusta asti toiminta; niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin tarpeet rakennuksessa asioimiseen ja työskentelyyn.  

Lisäksi tarjouspyynnössä pyydettiin tuottamaan visuaalisia kuvia sidosryhmien kanssa keskusteluun sekä materiaalia tontin kaavoitustyön käynnistämiseksi. Arco Architecture Company Oy.n tarjous on oheismateriaalina (vain aluehallituksen jäsenille).  

Tässä vaiheessa suunnittelu koskee vain hyvinvointikeskuksen osuutta. Jatkovalmistelussa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä HUS-yhtymän kanssa, jotta voidaan aiemmin tehdyn linjauksen mukaan huomioida erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden integraatio.  

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus hyväksyy, että  

  • suunnittelutyö käynnistetään edellä kuvatun mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijat sopimaan käytännön yksityiskohdista suunnittelijan kanssa 

  • käynnistetään viralliset neuvottelut investointisuunnittelusta ja yhteistyöstä HUS-yhtymän kanssa 

  • investointien suunnitteluryhmä ohjaa jatkovalmistelua 

Päätös

Aluehallitus hyväksyi, että  

  • hyvinvointikeskuksen suunnittelutyö käynnistetään edellä kuvatun mukaisesti ja valtuutti viranhaltijat sopimaan käytännön yksityiskohdista suunnittelijan kanssa 
  • käynnistetään viralliset neuvottelut investointisuunnittelusta ja yhteistyöstä HUS-yhtymän kanssa 
  • investointien suunnitteluryhmä ohjaa jatkovalmistelua 
  • suunnitteluryhmä hakee Porvoon kaupungilta sopivaa sijaintia hankkeelle ja selvittää kaavoitustarpeet yhdessä kaupunkikehityksen toimialan asiantuntijoiden kanssa

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti esittelytekstiä siten, että viides kappale korvattiin seuraavalla tekstillä: ”Porvoon kaupungin kanssa on tarpeen aloittaa keskustelut hyvinvointikeskuksen sijainnista ja samalla selvittää hankkeen kaavoitustarpeet. Hanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin omistamalle maalle.” Lisäksi esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että ensimmäisen päätöskohdan alkuun lisättiin sana ”hyvinvointikeskuksen”, ja loppuun lisättiin uusi päätöskohta: ”suunnitteluryhmä hakee Porvoon kaupungilta sopivaa sijaintia hankkeelle ja selvittää kaavoitustarpeet yhdessä kaupunkikehityksen toimialan asiantuntijoiden kanssa”.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.