Aluehallitus, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kolmen koulupsykologin viran lakkauttaminen

IUHVADno-2024-150

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on 21 koulupsykologivakanssia, joista 14 on toimia ja 7 virkoja. Näistä viroista 3 on täyttämättömiä.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 92 §:n mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen.

Vs. palveluvastaava Rauni Pääkkönen on esittänyt, että täyttämättömät kolme koulupsykologin virkaa muutetaan työsopimussuhteisiksi, koska niissä ei käytetä julkista valtaa. 

Hyvinvointialuelain säännösten tarkoituksena on, että virkasuhteen käyttö rajataan niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Jos virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Tällöin avoimeksi tullutta virkaa ei voida täyttää, vaan se tulee lakkauttaa. (KT 2021 Virkasuhdeopas). Hallintosäännön 49 §:n mukaisesti toimialajohtaja päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Kun virkasuhde on muuttunut työsuhteeksi, aluehallituksen tulee tehdä päätös viran lakkauttamisesta (hallintosääntö 48 §) ja hyvinvointialuejohtajan tulee tehdä päätös toimen perustamisesta (hallintosääntö 53 §).

Muutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen operatiiviseen toimintamalliin kuuluu, että kaikki nimikemuutokset ja palkantarkistukset käsitellään työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuvassa neuvottelukunnassa. Työantajan edustajina ko. neuvottelukunnassa ovat toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja sekä palvelussuhdepäällikkö. Pääsopijajärjestöjä edustaa pääluottamusmies. Jotta esitys hyväksytään, sen tulee olla sekä toiminnallisesti että taloudenpidon kannalta perusteltu. Asiaa käsiteltäessä arvioidaan myös, mikä on esitetyn muutoksen vaikutus muihin samalla palkkahinnoittelutasolla oleviin. Nimikemuutosesitysten osalta edellytetään lisäksi, että nimike on Kevan nimikeluettelon mukainen. 

Asia on käsitelty palkka- ja nimikemuutosneuvottelukunnassa 18.12.2023. Neuvottelukunta puoltaa ehdotusta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää

  1. että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta lakkautetaan kolme koulupsykologin virkaa ja 
  2. merkitsee tiedokseen, että lakkautettavien virkojen tilalle on perustettu kolme työsopimussuhteista koulupsykologin virkaa.

Päätös

Aluehallitus päätti

  1. että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta lakkautetaan kolme koulupsykologin virkaa ja
  2. merkitä tiedokseen, että lakkautettavien virkojen tilalle on perustettu kolme työsopimussuhteista koulupsykologin virkaa.

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.