Aluehallitus, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ikääntyneiden päivätoiminnan ja perhehoidon esihenkilön viran perustaminen 

IUHVADno-2024-154

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Ikääntyneiden päivätoiminnan ja perhehoidon esihenkilön keskeisenä tehtävänä on suunnitella, ohjata, organisoida ja valvoa ikääntyneiden perhehoidon palveluita Itä-Uudellamaalla sekä päivätoimintaa Askolassa ja Sipoossa. On mahdollista, että jatkossa tehtäväalue kattaa myös Myrskylän ja Pukkilan. 

Esihenkilö käyttää työssään julkista valtaa. Hän valmistelee ja allekirjoittaa toimeksiantosopimukset sekä hyväksyy kuukausittaiset asiakasmaksut, perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset. Lisäksi hän toimii Askolan ja Sipoon päivätoiminnan esihenkilönä. 

Julkisen vallan käyttäminen edellyttää sitä, että tehtävää hoidetaan virkasuhteessa.

Tulosyksikköpäällikkö Heidi Nastolin ja palveluvastaava Nina Martikainen ovat esittäneet, että nykyinen geronomin toimi lakkautetaan ja tilalle perustetaan esihenkilön virka. 

Muutoksella on kustannusvaikutus. Geronomin tehtäväkohtainen palkka on 2 843,11 euroa ja esihenkilön tehtäväkohtainen palkka on 3 061,73 euroa. Kustannusvaikutus on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja kustannus kohdentuu kustannuspaikoille 4742, 4743 ja 4792 (päiväkeskus Askola, päiväkeskus Sipoo ja ikäihmisten perhehoito).

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 92 §:n mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen.

Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti aluehallitus päättää viran perustamisesta. Työsopimussuhteisen tehtävän perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu hallintosäännön 53 §:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen operatiiviseen toimintamalliin kuuluu, että kaikki nimikemuutokset ja palkantarkistukset käsitellään työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuvassa neuvottelukunnassa. Työantajan edustajina ko. neuvottelukunnassa ovat toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja sekä palvelussuhdepäällikkö. Pääsopijajärjestöjä edustaa pääluottamusmies. Jotta esitys hyväksytään, sen tulee olla sekä toiminnallisesti että taloudenpidon kannalta perusteltu. Asiaa käsiteltäessä arvioidaan myös, mikä on esitetyn muutoksen vaikutus muihin samalla palkkahinnoittelutasolla oleviin. Nimikemuutosesitysten osalta edellytetään lisäksi, että nimike on Kevan nimikeluettelon mukainen. 

Asia on käsitelty palkka- ja nimikemuutosneuvottelukunnassa 18.12.2023. Neuvottelukunta puoltaa ehdotusta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää, että 

 1. lakkautetun geronomin toimen tilalle perustetaan esihenkilön virka ja
 2. että viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto ja
 3. että viran perustamisen hetkellä tehtäväkohtainen palkka on 3 061,73 euroa kuukaudessa.

Päätös

Aluehallitus päätti, että

 1. lakkautetun geronomin toimen tilalle perustetaan esihenkilön virka ja
 2. että viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto ja
 3. että viran perustamisen hetkellä tehtäväkohtainen palkka on 3 061,73 euroa kuukaudessa.

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.