Aluehallitus, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Esihenkilön viran perustaminen vastaavan ohjaajan toimen tilalle 

IUHVADno-2024-152

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Terveys- ja sosiaalihuollon valvontalaki uudistuu 1.1.2024 alkaen. Se edellyttää muun muassa sitä, että jokaisessa yksikössä on oltava oma tai riittävästi vastuuhenkilöitä 1.1.2024 alkaen.

Tällä hetkellä Åbackenin esihenkilö vastaa myös Centrumbackenin yksiköstä. Ne sijaitsevat maantieteellisesti kaukana toisistaan; toinen on Sipoon Nikkilässä ja toinen Porvoon Näsissä. Uudistuvan valvontalain mukaan tässä tilanteessa esihenkilövastuuta ei voida toteuttaa nykyisellä käytännöllä.

Palveluvastaava Linda Ahonen on esittänyt, että valvontalain edellytysten muuttumisen vuoksi lakkautetaan nykyinen vastaavan ohjaajan työsopimussuhteinen tehtävä ja perustetaan tilalle esihenkilön virka. 

Hallintosäännön 53 §:n mukaisesti hyvinvointialuejohtaja päättää toimen lakkauttamisesta ja 48 §:n mukaan aluehallitus päättää viran perustamisesta.

Muutoksella on kustannusvaikutus. Vastaavan ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2 866,78 euroa ja esihenkilön palkka on 3 685,15 euroa. Kustannusvaikutus on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja se kohdennetaan kustannuspaikalle 4231 (Åbacken).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen operatiiviseen toimintamalliin kuuluu, että kaikki nimikemuutokset ja palkantarkistukset käsitellään työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuvassa neuvottelukunnassa. Työantajan edustajina ko. neuvottelukunnassa ovat toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja sekä palvelussuhdepäällikkö. Pääsopijajärjestöjä edustaa pääluottamusmies. Jotta esitys hyväksytään, sen tulee olla sekä toiminnallisesti että taloudenpidon kannalta perusteltu. Asiaa käsiteltäessä arvioidaan myös, mikä on esitetyn muutoksen vaikutus muihin samalla palkkahinnoittelutasolla oleviin. Nimikemuutosesitysten osalta edellytetään lisäksi, että nimike on Kevan nimikeluettelon mukainen. 

Asia on käsitelty palkka- ja nimikemuutosneuvottelukunnassa 18.12.2023. Neuvottelukunta puoltaa ehdotusta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää, että 

 1. lakkautetun vastaavan ohjaajan toimen tilalle perustetaan esihenkilön virka ja 
 2. esihenkilön viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys, soveltuva sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Lisäksi edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista taitoa ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävää kirjallista taitoa ja
 3. viran perustamisen ajankohtana esihenkilön tehtäväkohtainen palkka on 3 685,15 euroa kuukaudessa.

Päätös

Aluehallitus päätti, että

 1. lakkautetun vastaavan ohjaajan toimen tilalle perustetaan esihenkilön virka ja
 2. esihenkilön viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys, soveltuva sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Lisäksi edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista taitoa ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävää kirjallista taitoa ja
 3. viran perustamisen ajankohtana esihenkilön tehtäväkohtainen palkka on 3 685,15 euroa kuukaudessa.

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.