Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelman esittäminen hyväksyttäväksi

IUHVADno-2023-745

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
valvonnan ja laadun erityisasiantuntijat Sofie Klawér-Kallio, Ida Mattsson ja Henrikki Uosukainen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueet saivat vuoden vaihteessa merkittävän vastuun palvelujen valvonnassa. Hyvinvointialueiden tehtävänä on valvoa kaikkia ostopalveluna hankkimiaan ja itse tuottamiaan sote-palveluja. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Järjestämisvastuunsa nojalla hyvinvointialueen on ohjattava ja valvottava palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita jatkuvasti palveluja tuotettaessa noudattaen lakia hyvinvointialueesta 7 § (611/2021), lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 40 § (612/2021), pelastuslakia 27 § (379/2011) ja lakia pelastustoimen järjestämisestä 16 § (613/2021). Hyvinvointialueen on omavalvonnallaan varmistettava, että se itse hoitaa tehtävänsä lainmukaisesti ja että sen tekemiä sopimuksia noudatetaan. Hyvinvointialueiden täytyy valvoa alueensa palvelujen saatavuutta, jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua sekä asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Laatu- ja omavalvontaohjelma kokoaa yhteen hyvinvointialueen lukuisat lakisääteiset strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat sekä valvoo ja varmistaa niiden toteutumista. Näistä useampi asiakirja on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella valmistelussa ja niitä päivitetään ohjelmaan. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelma sisältää hyvinvointialueelle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen omavalvonnan periaatteet. Laatu- ja omavalvontaohjelma on strateginen instrumentti, jolla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelma kattaa kaikki hyvinvointialueen järjestämät ja sen lukuun tuotetut palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja palvelujen omavalvonta on osa niiden järjestämistä ja tuottamista.

Kehittämispalveluiden valvonta- ja laatuyksikkö on aloittanut toimintansa helmikuun lopussa ja käynnistänyt laatu- ja omavalvontaohjelman valmistelun. Laatu- ja omavalvontaohjelma tulee ohjaamaan ja määrittelemään hyvinvointialueen palveluiden omavalvontaa sekä laadun varmistusta, arviointia ja seurantaa. Jokaisessa valvontaohjelman mukaisessa valvontatoimenpiteessä selvitetään ja ohjataan omavalvontaa.

Hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelma katselmoidaan määräajoin ja omavalvonnan painopisteitä tarkastellaan vuosittain.

Ehdotus

Kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta käy asiasta lähetekeskustelun ja merkitsee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman nykytilanteen tiedoksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
valvonnan ja laadun erityisasiantuntijat Sofie Klawér-Kallio, Ida Mattsson ja Henrikki Uosukainen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelman on oltava julkisesti saatavilla. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelman nykytilanteesta on käyty kehittämisen ja yhteistyön lautakunnassa lähetekeskustelua 5.4.2023 pidetyssä kokouksessa. Laatu- ja omavalvontaohjelman luonnos on lisäksi käynyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vaikuttumistoimielinten kommenttikierroksella 3.5-10.5.2023 välisenä aikana. Lautakunnan lähetekeskustelun, vaikuttamistoimielinten kommenttien sekä hyvinvointialueen sisäisen yhteistyön perusteella ohjelmaa on työstetty edelleen. Vaikuttamistoimielinten kommenttien (oheismateriaali) perusteella ohjelmaan tehtiin tarkennuksia liittyen raportointiohjelmistoihin sekä koko hyvinvointialuetta koskevien asiakaspalautteiden ja -tyytyväisyyden hyödyntämiseen. Arvokkaiden kommenttien perusteella yksiköitä ohjeistetaan kuvaamaan yksikkökohtaisia käytänteitään tarkemmin omissa omavalvontasuunnitelmissaan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lakisääteinen laatu- ja omavalvontaohjelma sisältää hyvinvointialueelle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen omavalvonnan periaatteet. Laatu- ja omavalvontaohjelma on strateginen instrumentti, jolla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelma kattaa kaikki hyvinvointialueen järjestämät ja sen lukuun tuotetut palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja palvelujen omavalvonta on osa niiden järjestämistä ja tuottamista. Laatu- ja omavalvontaohjelma kokoaa yhteen hyvinvointialueen lukuisat lakisääteiset strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat sekä valvoo ja varmistaa niiden toteutumista. Näistä useampi asiakirja on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella valmistelussa ja ne liitetään ohjelmaan valvonta- ja laatuyksikön toimesta niiden valmistuttua tarkoittaen, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelma muokkautuu ja kehittyy ohjelman rungon mukaisesti.

Laatu- ja omavalvontaohjelma päivitetään ja tarkastetaan poliittisessa päätöksenteossa seuraavan kerran huomioiden 1.1.2024 voimaantuleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvonnan painopisteet vuodelle 2024.

Ehdotus

Kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelmaa hyväksyttäväksi aluehallituksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Perustelut

Valmistelu ja listätiedot:valvonnan ja laadun erityisasiantuntijat Sofie Klawér-​Kallio,​ Ida Mattsson ja Henrikki Uosukainen,​ etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen laatu- ja omavalvontaohjelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kehittämisjohtaja esitteli ohjelmaa lyhyesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.