Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Aluevaltuuston 2.5.2023 päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä,​ tomas.maatta@itauusimaa.fi. Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan,​ jos aluehallitus katsoo,​ että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,​ aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen,​ aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä panemasta täytäntöön päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet,​ toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa,​ että sillä ei ole huomauttamista valtuuston 2.5.2023 päätösten laillisuudesta. Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjan mukaisina.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.