Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Alueellisen opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeäminen

IUHVADno-2023-1046

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu- ja lisätiedot:
Vastuualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) Ilona Koskenniemi
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen yhteistyöelin, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain (OphL) 14 a §:ssä.  

Alueellinen yhteistyöryhmä käsittelee hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien koulutuksen järjestäjien välisiä opiskeluhuollon yhteistyökysymyksiä ja valmistelee alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman hyvinvointialueen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Se myös seuraa suunnitelman toteutumista.

Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskeluhuollon kokonaisuuden toteutumisesta myös jatkossa, kuitenkin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, jonka vastuulla on järjestää opiskeluhuoltopalvelut eli koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa edelleen koulutuksen järjestäjän monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä ja oppilaitoksen opiskeluhuollosta kuten nykyisinkin monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä tai muu tehtävään soveltuva monialainen oppilaitoskohtainen ryhmä.

Hyvinvointialueen tulee muodostaa alueensa kuntien sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä tulee olla edustettuina alaikäisten vanhempien ja huoltajien, opiskelijoiden ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön edustajia sekä tarvittavia muita yhteistyötahoja.  Kaksikielisen hyvinvointialueen alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä on oltava kummankin kansalliskielen edustus. Yhteistyöryhmä toimii hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien koulutuksen järjestäjien yhteistyöelimenä. Sen tehtävänä on

 1.  Valmistella alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen aluevaltuustolle (OphL 13 §). Opetushallitus uudistaa opetussuunnitelmien perusteet ja määräykset ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon keskeisistä periaatteista sekä opiskelijahuollon tavoitteista niin, että koulutuksen järjestäjät ottavat uudet 13 §:n mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön 1.8.2023 alkaen.
 2. Seurata alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista sekä opiskeluhuoltopalvelujen, koulutuksen järjestäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä muiden tarvittavien palvelujen yhteistyön toteutumista
 3. Käsitellä hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien koulutuksen järjestäjien välisiä opiskeluhuollon yhteistyökysymyksiä
 4.  Huolehtia muista sille erikseen annettavista tehtävistä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus nimeää alueellisen opiskeluhuollon työryhmän ja pyytää hyvinvointialueen kuntia ja koulutuksen järjestäjiä nimeämään edustajansa alueelliseen opiskeluhuollon työryhmään huomioiden sen, että ryhmän jäsenet edustavat kumpaakin kansalliskieltä. Työryhmän kokoonpano on seuraava:

 • Sosiaali- ja perhepalveluiden vastuualuejohtaja (pj)
 • Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosyksikköpäällikkö
 • Neuvola- ja opiskeluhuollon palveluvastaava
 • Varhaisen tuen palveluvastaava
 • Prevention lääkäri
 • Koulutuksen järjestäjien edustajat (myös muut koulutuksen järjestäjät kuin kunnat)
 • Opiskeluhuollon edustajat (vastaavat viranhaltijat)
 • Opiskelijoiden ja alaikäisten vanhempien tai huoltajien edustajat

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää aluehallitukselle, että se nimeää alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän ja pyytää hyvinvointialueen kuntia ja koulutuksen järjestäjiä nimeämään edustajansa alueelliseen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi ja päätti esittää aluehallitukselle, että se nimeää alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän ja pyytää hyvinvointialueen kuntia ja koulutuksen järjestäjiä nimeämään edustajansa alueelliseen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään.

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Perustelut

Valmistelu- ja lisätiedot:Vastuualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) Ilona Koskenniemi, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus nimeää alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän palveluiden järjestämisen -lautakunnan ehdotuksen mukaisesti ja pyytää hyvinvointialueen kuntia ja koulutuksen järjestäjiä nimeämään yhden edustajan ja tälle varaedustaja alueelliseen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.