Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista

IUHVADno-2023-348

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
johtava lakimies Salla Paavilainen, salla.paavilainen(at)itauusimaa.fi

Hallintosäännön 47 §:n mukaan aluehallituksella on yleinen toimivalta henkilöstöasioissa, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viranhaltijoita, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä koskevat kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain ja rikoslain säännökset kielletystä lahjan tai lahjuksen ottamisesta. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoista annetun lain 17 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain 40 luvussa. Rikoslain 40 luvussa säädetään virkarikoksista, joita ovat mm. lahjuksen ottaminen, törkeä lahjuksen ottaminen, lahjusrikkomus ja virka-aseman väärinkäyttäminen.

Hyvinvointialueen työntekijöille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille laaditulla ohjeella selvennetään missä tilanteissa ja minkälaisia ulkopuolisten tarjoamia etuja voidaan ottaa vastaan. Lisäksi ohjeilla tarkennetaan edustamiseen liittyviä sääntöjä.

Ohjeen keskeisenä sisältönä määritellään sallittujen ja kiellettyjen ruokatarjoilujen, matkojen ja lahjojen välistä rajanvetoa. Sallittuja olisivat lähtökohtaisesti tavanomaiset lounas- tai päivällistarjoilut, asiaohjelman yhteydessä tarjotut kulttuuritapahtumat ja tavanomaiset ja vähäarvoiset merkkipäivälahjat. Kiellettyjä taas olisivat muun muassa yhteistyötahojen tarjoamat kulttuuritapahtumat tai matkat ilman tapahtumaan liittyvää asiasisältöä. Kiellettyä on myös aina rahalahjan tai lahjakortin vastaanottaminen.

Hyvinvointialue noudattaa omassa edustamisessaan samoja periaatteita kuin etuja vastaanotettaessa, ja lisäksi kaikessa tarjoilussa ja tilaisuuksien järjestämisessä tulee noudattaa säästäväisyyttä sekä kohtuutta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä oleva Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ohjeen vieraanvaraisuudesta, edusta ja lahjoista.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä oleva Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ohjeen vieraanvaraisuudesta, edusta ja lahjoista.

Liitteet

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.