Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hankintaohjeen päivittäminen ja hankintaohjetta koskevan päätösvallan rajoitettu delegointi

IUHVADno-2023-361

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hankintapäällikkö Ville Hanhinen, ville.hanhinen(at)itauusimaa.fi

Tausta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella hankintaohjeessa on linjattu läpi hyvinvointialueella julkisissa hankinnoissa noudatettavat menettelytavat. Hankintaohjeella voitaisiin kuitenkin ohjeistaa hyvinvointialueen työntekijöitä hankintoja koskevien käytäntöjen osalta myös nykyistä tarkemmalla tavalla.

Liitteenä olevassa ehdotuksessa uudeksi hankintaohjeeksi on käyty perustavanlaatuisella tavalla läpi kaikki julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö, sekä tilanteet, joihin hankintalaki ei tule sovellettavaksi.

Perustelut
Uuden hankintaohjeen sisältö sinänsä mukailee tällä hetkellä voimassa olevaa hankintaohjetta laajentaen siinä annettavaa ohjeistusta kaikilta osin.

Keskeisenä muutoksena ehdotuksena on hankintaohjeeseen tehtävä lisäys koskien euromääräistä rajaa, jonka alittuessa, hankinnasta ei tehtäisi erillistä viranhaltijapäätöstä. Tällä voitaisiin rajata viranhaltijapäätös prosessin ulkopuolelle sellaisia, hankintalain kynnysarvon alittavia, pieniä hankintoja koskevat tilanteet, jotka vaativat nopeaa reagointia ja ovat merkitykseltään vähäisiä. Edellä kuvatuksi rajaksi ehdotetaan kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa.

Tämän ohella tarkoituksenmukaista olisi hankintaohjeeseen mahdollisesti tehtävien korjausten ja teknisluonteisten muutosten tekemistä koskevan toimivallan antaminen hankintapäällikölle. Tämä mahdollistaisi hankintaohjeessa mahdollisesti olevien kirjoitusvirheiden sekä muun muassa määräajoittain, Euroopan komission määrittelemänä ajankohtana, muuttuvien kynnysarvojen päivittämisen hankintaohjeeseen ilman erillistä aluehallituksessa tehtävää käsittelyä.

Toimivalta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 20 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy hankintaohjeen.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen uudeksi hankintaohjeeksi liitteenä 1 olevan 16.02.2023 päivätyn hankintaohjeen.
  • valtuuttaa hankintapäällikön tekemään hankintaohjeeseen sitä koskevia korjauksia taikka teknisluonteisia muutoksia.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ennen § 50.

Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että asia palautetaan valmisteluun.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun.

Pykälä tarkastettiin heti.

 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.