Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Eron myöntäminen aluevaltuuston 2. Varapuheenjohtajalle luottamustoimesta sekä aluevaltuuston 2. Varapuheenjohtajan vaali

IUHVADno-2023-13

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 12.01.2023 § 18

 

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022, § 3 valinnut puheenjohtajiston aluevaltuuston toimikaudeksi 2022–2025 ja puheenjohtajiston kokoonpano on seuraava:

Heikki Vestman KOK+KD, puheenjohtaja

Elin Blomqvist- Valtonen RKP, 1.varapuheenjohtaja

Anette Karlsson SDP, 2.varapuheenjohtaja

 

Anette Karlsson (sdp.) on 14.12.2022 hyvinvointialueen kirjaamoon lähettämällään pyynnöllä pyytänyt eroa aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä ryhmän henkilövaihdoksista johtuen.

Iitä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (9§) mukaan alue­val­tuus­to valitsee valtuutetuista puheenjohtajan sekä kaksi va­ra­pu­heen­joh­ta­jaa. Puheenjohtajisto valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi tai alue­val­tuus­ton päättämäksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:
 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto 

                    1. myöntää Anette Karlssonille eron aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä ja 
                    2. valitsee aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan valtuuston  jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
 

**********************

Aikaisempi käsittely

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto 24.1.2023 § 11

Valtuutettu Arja Isotalon ehdotus asian palauttamisesta hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Asia palautettiin valmisteluun.

*****************************  

 

Itä-Uudenmaan aluehallitus 16.2.2023

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Aluevaltuutettu Anette Karlsson on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 2.2.2023 toimittamallaan ilmoituksella peruuttanut aikaisemmin 14.12.2022 tekemänsä eronpyyntöilmoituksen, jolla hän pyysi eroa aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä. Syynä eronpyynnön peruttamiselle on ryhmän henkilövaihdokset.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asioiden käsittelyn osalta aluevaltuustossa on todettu, että jos ehdotus on peruutettu ennen kuin aluevaltuusto on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää peruuttaa aikaisemmin 12.1.2023 § 7 aluevaltuustolle tekemänsä päätösehdotuksen eikä asiaa ole tarpeen saattaa aluevaltuuston käsiteltäväksi aluevaltuuston seuraavaan kokoukseen 28.2.2023. 

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anette Karlsson jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä (osallisuusjäävi).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päätti yksimielisesti peruuttaa aikaisemmin 12.1.2023 § 7 aluevaltuustolle tekemänsä päätösehdotuksen eikä asiaa ole tarpeen saattaa aluevaltuuston käsiteltäväksi aluevaltuuston seuraavaan kokoukseen 28.2.2023. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.