Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Eron myöntäminen Charlotta Savinille palveluiden järjestäminen -lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta (lisäpykälä)

IUHVADno-2023-367

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Charlotta Savin (rkp) on lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö ja hän on sen vuoksi 10.2.2023 sähköpostilla ilmoittanut, ettei ole vaalikelpoinen luottamustoimeen, ja pyytänyt eroa palveluiden järjestäminen -lautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan palveluiden järjestäminen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hyvinvointialuelain 37 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä.

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen palveluiden järjestäminen - lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1.      asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2.      henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai

3.      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla.

 

Lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022–2025:

Jäsen

Varajäsen

Micaela Röman RKP, puheenjohtaja

Bodil Weckström RKP

Anna-Mari Eloranta SDP, varapuheenjohtaja

Sanna Tiivola SDP

Pamela Stenberg RKP

Jonna Hinttaniemi RKP

Irmeli Hoffren KOK+KD

Katri Kakkuri KOK+KD

Johanna Aaltonen SDP

Meri Lohenoja SDP

Jarkko Haverinen PS

Janne Immonen PS

Sanna Kivineva VIHR

Tanja Lehtikuusi VIHR

Tove Munkberg RKP

Charlotta Savin RKP

Tero Suominen KOK+KD

Jari Ilkka KOK+KD

Pehr Sveholm RKP

Stefan Andersin RKP

Markus Pietikäinen SDP

Juha Jokinen SDP

Juha Kittilä KOK+KD

Jani Asunmaa KOK+KD

Roy Harkimo LIIK

Olli Kykkänen LIIK

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1.      myöntää Charlotta Savinille eron palveluiden järjestäminen -lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja

2.      valita uuden varajäsenen palveluiden järjestäminen -lautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Itä-Uudemaan hyvinvointaluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

  1. myöntää Charlotta Savinille eron palveluiden järjestäminen -lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
  2. valita uuden varajäsenen palveluiden järjestäminen -lautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pykälä tarkastettiin heti.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.