Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Asiakasmaksut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 2023

IUHVADno-2023-359

Perustelut

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4 24.11.2022

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 8 13.12.2022

Asiakasmaksut itä-uudenmaan hyvinvointialueella 2023

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

Valmistelu ja lisätiedot: perusturvajohtaja Ilona Koskenniemi, ilona.koskenniemi@askola.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). Voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään asiakasmaksuista käyttäen käsitteitä kunta, kuntayhtymä ja sairaanhoitopiiri. Hallituksen esityksessä (56/2021) sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja on ehdotettu muutettavaksi hyvinvointialueiden perustamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta johtuen. Hallituksen esityksen kohdassa 7.59 esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista niin, että pykälissä olevat viittaukset kuntaan, kuntayhtymään tai sairaanhoitopiiriin muutetaan viittauksiksi hyvinvointialueeseen. Hallituksen esityksen (56/2021) perusteella tässä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevassa pykälässä ja sitä täydentävissä liitteissä käytetään kunnan sijaan käsitettä hyvinvointialue.

Asiakasmaksulain (734/1992) 1 §:n mukaisesti hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Asetuksen 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät asiakasmaksut asiakkaan kotikunnasta riippumatta. Terveydenhuollon tasasuuruisissa asiakasmaksuissa ei ole ollut merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Asiakkaan maksukyvyn mukaan määrättävissä maksuissa on ollut jonkin verran kuntakohtaisia eroja. Näiden maksujen osalta esityksessä on huomioitu nykyisten maksujen kunnittainen vaihtelu.

Esitys hyvinvointialueella vuonna 2023 perittävistä asiakasmaksuista on valmisteltu hyvinvointialueen valmistelussa mukana olevien eri alojen asiantuntijoiden sekä käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön, THL ja Kuntaliiton ohjeistuksia asiakasmaksujen määräytymisestä.

Lain hyvinvointialueesta 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteiden mukaiset asiakasmaksut sovellettavaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 8

Päätösehdotus, aluehallitus:

Aluevaltuusto hyväksyy liitteiden mukaiset asiakasmaksut sovellettavaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

Asian käsittely:

Muutosehdotus 1

Jenni Lastuvuori teki Tapani Eskolan kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

Liite ASIAKASMAKSUHINNASTO 2023 s.3

Terveyspalveluiden maksuttomuus koskee (asiakasmaksulaki 5 §)

Toinen pallukka:

  • Sotainvalideja

Lisätään sanan sotainvalideja perään: ja Suomen sodissa palvelleita sotaveteraaneja.

Poistetaan sana ”rintamaveteraanien” viidennen pallukan kohdalta.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että lisätään sanan sotainvalideja perään ”ja Suomen sodissa palvelleet sotaveteraanit, lotat ja pikkulotat sekä sotilaspojat”.

Muutosehdotus 2

Lennu Sajomaa teki Kevin Servinin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

Liite ASIAKASMAKSUHINNASTO 2023 s.3

Terveyspalveluiden maksuttomuus koskee (asiakasmaksulaki 5 §)

Viimeisin pallukka:

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Muutetaan: Maksuton ehkäisy alle 18-vuotiaille.

Aluevaltuusto ei voinut hyväksyä muutosehdotusta yksimielisesti.

Hyväksyttiin puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys nimenhuutoäänestyksenä: pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Jaa' ja muutosehdotuksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Ei'.

Äänestystulos:

JAA 53

EI 5

Muutosehdotusta ei hyväksytty.

Päätös:

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että lisätään sanan sotainvalideja perään ”ja Suomen sodissa palvelleet sotaveteraanit, lotat ja pikkulotat sekä sotilaspojat” ja poistetaan sana ”rintamaveteraanien” viidennen pallukan kohdalta. Aluevaltuusto hyväksyi liitteiden mukaiset asiakasmaksut sovellettavaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

 

Itä-Uudenmaan aluehallitus 16.2.2023

Valmistelu ja lisätiedot:
vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Ilona Koskenniemi
vastuualuejohtaja, terveyspalvelut Carita Schröder
vastuualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut Kirsi Oksanen
johtava lakimies Salla Paavilainen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2022 vuoden 2023 asiakasmaksut. Asiakasmaksuohjetta ja maksutaulukoita on päivitetty moniammatillisessa työryhmässä alkuvuoden 2023 aikana.

Asiakasmaksuohje ja asiakasmaksutaulukot on erotettu eri tiedostoihin.  Asiakasmaksuohje on työntekijöille ja asiakkaille tarkoitettu tulkintaohje asiakasmaksulainsäädännön soveltamiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Asiakasmaksutaulukossa taas määritellään vuosittain euromääräisten asiakasmaksujen summat, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen tai hyvinvointialueen talousarvioon. Asiakasmaksuohjeen ja taulukon päivittämisen yhteydessä on tarkistettu lakiin ja asetukseen perustuvien maksujen suuruus, ja määritelty esitykset talousarvioon perustuvien maksujen määristä.  Maksutaulukkoon on lisätty aiemmasta asiakasmaksupäätöksestä puuttuneita maksuja kuten kotihoidon arviointitiimin maksut, kotikuntoutuksen maksut, Omenamäen liikunta- ja uimakorttien maksut ja Koivulan asuntoihin liittyviä maksuja. Talousarvioon pohjautuvien maksujen korotukset ovat pääosin pieniä indeksikorotuksia.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuustolle, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 asiakasmaksut vahvistetaan liitteiden mukaisesti. Lisäksi valtuutetaan viranhaltijat tekemään asiakasmaksuohjeeseen tarvittavia teknisiä muutoksia kuluvan vuoden aikana.

Päätös

Esittelijä lisäsi kaksi riviä liitteeseen 1 ”Maksutaulukko”:

•  Vpl asiointi- ja virkistysmatkat alle 18-vuotiaat, €/matka oman kunnan alueella, 1,80 €
•  Vpl asiointi- ja virkistysmatka alle 18-vuotiaat, €/matka kuntarajat ylittävät matkat, 2,50 €

Itä-Uudenmaan hyvinvontialuehallitus päätti yksimielisesti esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuustolle, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 asiakasmaksut vahvistetaan liitteiden mukaisesti. Lisäksi valtuutetaan viranhaltijat tekemään asiakasmaksuohjeeseen tarvittavia teknisiä muutoksia kuluvan vuoden aikana.

 


 

 


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.