Aluehallitus, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen välinen strategisen yhteistyön sopimus

IUHVADno-2023-1074

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: johtava lakimies Salla Paavilainen, etunimi.sukunimi.@itauusimaa.fi

Lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021, ”hyvinvointialuelaki”) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa (612/2021, ”sote-järjestämislaki”). Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen välisessä strategisen yhteistyön sopimuksessa huomioidaan hyvinvointialuelain 14 §:n ja sote-järjestämislain 6, 7, 10, 32, ja 50 §:n osapuolille asettamat velvoitteet.

Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteiset asukkaat sekä asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä muiden hyvinvointialueiden ja kuntien toiminnallista yhteistyötä edellyttävien tehtävien asianmukaista ja asiakaslähtöistä toteuttamista tukevat yhteisesti asetetut tavoitteet, sovitut menettelytavat ja toimiva tiedonkulku. Myös Itä-Uudenmaan alueen turvallisuuden ylläpitämistä varten tarvitaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä.

Yhteistyön keskeisenä periaatteena on olemassa olevan yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla alueen asukkaita.

Strategisen yhteistyön sopimusta on valmisteltu kevään 2023 aikana yhteistyössä alueen kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Työskentelyyn ovat osallistuneet kaupunkien ja kuntien johtajat ja viranhaltijajohtoa, ja hyvinvointialuejohtaja ja hyvinvointialueen viranhaltijajohtoa. Sopimuksen pohjana on käytetty Kuntaliiton pohjaa yhteistyösopimukseksi, ja muokattu siitä Itä-Uudenmaan alueen kannalta tarkoituksenmukainen sopimuskokonaisuus.

Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistyö tapahtuu yhteisen asiakastyön lisäksi yhteisissä moniammatillisissa operatiivisen työn verkostoissa, sekä johtotason ja poliittisen johdon välisissä yhteisissä foorumeissa.

Yhteistyötä varten perustetaan kerran valtuustokaudessa kokoontuva poliittisen johdon yhteistyöfoorumi. Poliittisen yhteistyöfoorumin valmistelevana elimenä toimii kuntien ja hyvinvointialueen ylimmän johdon yhteistyöfoorumi, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Operatiivista yhteistyötä ohjaavat toimialajohtajien tai heidän määrittelemiensä viranhaltijoiden muodostamat operatiivisen ohjauksen ryhmät, jotka kokoontuvat asiakokonaisuuksittain tarpeen mukaan. Operatiivisen tason työryhmät toteuttavat lakisääteistä yhteisyötä asiakokonaisuuksittain kootuissa työryhmissä. Operatiivisen tason työskentelyn sisältöä määritellään vuoden 2023 aikana, ja päätökset sopimuksen liitteeksi tulevista operatiivisen tason yhteistyörakenteista tehdään Osapuolten hallituksissa.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy kuntien ja hyvinvointialueen sopimuksen strategisesta yhteistyöstä

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluehallituksen jäsenet Kristian Forsman, Arto Kujala, Kaj Lindqvist, Marketta Mattila, Marja Manninen-Ollberg sekä Kevin Servin poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.25-19.44 (yhteisöjäävi).

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,​ että se hyväksyy kuntien ja hyvinvointialueen sopimuksen strategisesta yhteistyöstä ja valtuuttaa aluehallituksen hyväksymään sopimuksen liitteet.

Puheenjohtajan esitys asian palauttamisesta valmisteluun siten, että asia tuodaan uuteen käsittelyyn, kun muut osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen liitteineen, hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: johtava lakimies Salla Paavilainen,
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi 

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 11.5.2023 ja 25.5.2023 hyvinvointialueen ja kuntien välistä strategista yhteistyösopimusta. Asia jätettiin 11.5.2023 kokouksessa pöydälle ja 25.5.2023 kokouksessa asia palautettiin uuteen valmisteluun siten, että asia tuodaan uuteen käsittelyyn, kun muut osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen liitteineen. Kaikkien sopimusosapuolten valtuustot ovat nyt hyväksyneet sopimuksen. 

Lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021, ”hyvinvointialuelaki”) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa (612/2021, ”sote-järjestämislaki”). Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen välisessä strategisen yhteistyön sopimuksessa huomioidaan hyvinvointialuelain 14 §:n ja sote-järjestämislain 6, 7, 10, 32, ja 50 §:n osapuolille asettamat velvoitteet. 

Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteiset asukkaat sekä asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä muiden hyvinvointialueiden ja kuntien toiminnallista yhteistyötä edellyttävien tehtävien asianmukaista ja asiakaslähtöistä toteuttamista tukevat yhteisesti asetetut tavoitteet, sovitut menettelytavat ja toimiva tiedonkulku. Myös Itä-Uudenmaan alueen turvallisuuden ylläpitämistä varten tarvitaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä.  

Yhteistyön keskeisenä periaatteena on olemassa olevan yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla alueen asukkaita. 

Strategisen yhteistyön sopimusta on valmisteltu kevään 2023 aikana yhteistyössä alueen kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Työskentelyyn ovat osallistuneet kaupunkien ja kuntien johtajat ja viranhaltijajohtoa, ja hyvinvointialuejohtaja ja hyvinvointialueen viranhaltijajohtoa. Sopimuksen pohjana on käytetty Kuntaliiton pohjaa yhteistyösopimukseksi, ja muokattu siitä Itä-Uudenmaan alueen kannalta tarkoituksenmukainen sopimuskokonaisuus. 

Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistyö tapahtuu yhteisen asiakastyön lisäksi yhteisissä moniammatillisissa operatiivisen työn verkostoissa, sekä johtotason ja poliittisen johdon välisissä yhteisissä foorumeissa. 

Yhteistyötä varten perustetaan kerran valtuustokaudessa kokoontuva poliittisen johdon yhteistyöfoorumi. Poliittisen yhteistyöfoorumin valmistelevana elimenä toimii kuntien ja hyvinvointialueen ylimmän johdon yhteistyöfoorumi, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Operatiivista yhteistyötä ohjaavat toimialajohtajien tai heidän määrittelemiensä viranhaltijoiden muodostamat operatiivisen ohjauksen ryhmät, jotka kokoontuvat asiakokonaisuuksittain tarpeen mukaan. Operatiivisen tason työryhmät toteuttavat lakisääteistä yhteisyötä asiakokonaisuuksittain kootuissa työryhmissä. Verkostoissa vastaavasti varmistetaan tiedonkulku yhteistyön sujuvoittamiseksi. Kaikki Osapuolet tahoillaan päättävät omista resursseistaan, linjauksistaan ja toiminnastaan ja näin ollen operatiivisen tasot työryhmät ja verkostot eivät tee päätöksiä eivätkä jaa resursseja.  

Strategisen tason yhteistyöfoorumit ja operatiivisen tason työryhmät ja verkostot on kuvattu sopimuksen liitteessä 1. Liitettä päivitetään tarpeen mukaan. Jokainen organisaatio tekee täydennykset omien hallinnon sääntöjen puitteessa. 

Aiempaan yhteiseen valmisteluun verrattuna strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön kuvauksessa on alkuperäinen tarkoitus säilynyt. Yhteistyörakenteessa on kaikissa selkeytetty työnjakoa ja ydintehtävää sekä määritelty koollekutsuja. Erityisesti verkostokokoustasolla rakenne on resurssiviisaampi, kun verkostoissa käsitellään kokoavia teemoja, jolloin aikaa jää myös työn konkreettiseen edistämiseen kunnissa sekä hyvinvointialueella. Yhteisestä työryhmä- ja verkostotasosta on irrotettu ohjelmatyö ja hyvinvointialueen nimeämät järjestökumppanuudet, jotka ovat hyvinvointialueen sisäistä organisoitumista. Yhteisestä yhteistyörakenteesta on poistettu myös esteettömyysryhmä, joka voidaan sisällyttää hyte-koordinaattoriverkoston vuosikelloon, ja jota työtä tehdään vahvasti kunnissa. Operatiivisessa työssä voidaan tarvittaessa perustaa useampia erillisiä epävirallisia verkostoja. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy kuntien ja hyvinvointialueen sopimuksen strategisesta yhteistyöstä ja valtuuttaa aluehallituksen hyväksymään sopimuksen liitteet. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Riku Honkasalo sekä jäsenet Arto Kujala, Kaj Lindqvist, Marketta Mattila, Kevin Servin sekä Lotte-Marie Stenman poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 21.07-21.09 (yhteisöjäävi). Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Tapani Eskola johti puhetta tämän asian ajan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.